På noen dager får taket den tradisjonelle tekkingen tilbake på plass. Og viktig kunnskap videreføres. Foto: Bygg og Bevar
På noen dager får taket den tradisjonelle tekkingen tilbake på plass. Og viktig kunnskap videreføres. Foto: Bygg og Bevar

Verne Vøla Valdres

Eit lokallag av Fortidsminneforeningen - i Valdres. Bygningsvernarbeidet har vore satsingsområde ved Valdresmusea sidan 2009. Formålet er å bidra til auka bevisstgjering og bevaring av bygningsarven i Valdres.

Les mer
Adresse
Hasskaubakken 35, 2743 HARESTUA
Telefon
993 28 832

Kursrekka
Kvart år tilbyr vi 10-15 ulike bygningsvernkurs, etter etterspurnad frå huseigarar og andre. Døme på emne er lafting, taktekking, restaurering av vindauge, gamle målingsteknikkar, smiing og muring. Målgruppa er særleg huseigarar, handverkarar og andre med interesse for eldre handverksteknikkar. Nokre av kursa er retta mot ungdom. Kursa er svært populære og blir oftast fullteikna. Vi tek atterhald om endringar. Kursprisen inkluderer mat og eventuelle materialar. Rabatt for medlemmar i Verne-Vøla, Fortidsminnefore-ningen og innehaverar av årskort for Valdresmusea. Betaling til kontonummer 2070 05 01524, merk med kursnummer. Sjå kurskatalogen for 2017.

 

Kontaktinfo
Odd Arne Rudi, bygnignsvernrådgjevar  
Tlf: 61 35 99 07 / 976 89 065
www.valdresmusea.no