Statlige tilskuddsordninger

Støtte til gamle hus og kulturminnetiltak

Smijernsrekkverk, Folkemuseet på Bygdøy. Foto: CEWG

Her får du en oversikt over ulike statlige tilskuddsordninger til kulturminnevern. De ulike ordningene har forskjellige prioriteringer og satsningsområder.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros. 

Kulturminnefondet er opprettet for å gi tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer og skal:

  • stimulere til økt verneinnsats fra eiere og næringsliv
  • bidra til å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping
  • støtte prosjekter hvor det er samspill mellom offentlige og private aktører

Satsningsområde: Faste kulturminner

Søknad sendes til: Det er ingen søknadsfrist, og søknaden sendes elektronisk på www.kulturminnefondet.no.

Les mer

 

Tilskudd til teknisk- industrielle kulturminner

Tilskuddsordningen skal medvirke til å sette i stand og sikre forvaltning, drift og vedlikehold av de tekniske og industrielle anleggene som er valgt ut for spesiell oppfølging.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner

Søknad sendes til: Riksantikvaren

Les mer 

 

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Et viktig siktemål med ordningen er å få en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger.

Satsningsområde: Avhengig av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi.

Søknad sendes til: Kommunen

Les mer

 

NMSK - Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Målet med ordningen er å øke verdiskapingen i skogen, samtidig som miljøverdier og kulturminner ivaretas. Prioriteringer kan variere mellom kommuner.

Satsningsområde:Avhengig av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi. 

Søknad sendes til: Kommunen

Få mer informasjon hos din kommune.

Søknadsskjemaer

 

RMP - Regionale miljøtilskudd i landbruket

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd, og det er kommunene som behandler søknadene. Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: 

- redusere forurensning til vann og luft 
- ivareta kulturlandskap og kulturminner 
- tilrettelegge for friluftsliv 
- ivareta biologisk mangfold

Satsningsområde:Avhengig av Fylkesmannens prioriteringer.

Søknad sendes til: Kommunen

Les mer

 

Tilskudd til vern og sikring av freda bygg og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg er målgruppen. Tilskudd skal benyttes til å dekke merkostnader ved vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipp, restaurering av fredete bygninger, store oppgaver av nasjonal verdi og tiltak i forbindelse med nye fredningssaker. Det blir lagt vekt på utvikling av håndverkskompetanse og bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og materialer.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for fredete bygninger i privat eie.

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Les mer

 

Tilskudd til samisk kulturminnevern

Brukere av samiske kulturminner og – miljø kan søke om tilskuddet. Prosjekter skal dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer. Som del av kulturmiljøet og forvaltningsgrunnlaget inngår både materielle og immaterielle kulturminner.

Satsningsområde: Vedlikeholds- og restaureringsarbeider

Søknaden sendes til: Sametinget

Les mer

 

Tilskudd til arkeologiske undersøkelser ved mindre private tiltak

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre og ta vare på kunnskap om automatisk fredete arkeologiske kulturminner. 

Satsningsområde: Skal sikre å ta vare på kunnskap om arkeologiske kulturminner

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Les mer

 

Tilskudd til middelalderbygninger og anlegg 

Tilskuddsordningen skal medvirke til å verne og sikre automatisk fredete bygninger og ruiner fra middelalderen, under dette stavkirkene, slik at de når et ordinært vedlikeholdsnivå. Målgruppen for ordningen er private eiere og forvaltere av disse kulturminnene. Ordningen omfatter tilskudd til bygninger som er automatisk fredet etter kulturminnevernloven. 

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for stavkirker, baveringsprogrammet for ruiner og bevaringsprogrammet for fredete bygninger i privat eie. 

Søknad sendes til: Riksantikvaren

Les mer

 

Tilskudd til kystkultur

Ordningen skal medvirke til å sikre og sette i stand fredete og spesielt bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer som er typiske for liv og virksomhet langs kysten. Målgruppen er private eiere og forvaltere av fredete eller spesielt bevaringsverdige verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for fredete bygninger i privat eie

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Les mer

 

Tilskudd til freda og andre særlige verdifulle kulturmiljø og landskap 

Tilskuddsordningen skal medvirke til å ta vare på fredete kulturmiljøer og andre særlig verdifulle kulturmiljøer. Målgruppen for ordningen er private eiere og forvaltere av slike områder.

Satsningsområde: Fredete kulturmiljø etter kulturmineloven eller andre viktige kulturmiljø og landskap

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Les mer

 

Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner 

Tilskudsordningen skal sikre at et utvalg automatisk fredete arkeologiske kulturminner og bergkunstlokaliteter blir dokumentert, sikret og tilgjengelig for publikum. Målgruppen er private eierer og forvaltere av arkeologiske kulturminner.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner og bevaringsprogrammet for bergkunst

Søknad sendes til: Fylkeskommunen 

Les mer

 

Tilskudd til forvaltning og vedlikehold av kulturminner på World Heritage List

Tilskuddsordningen skal medvirke til å sikre og sette i stand de norske verdsarvområdene i tråd med de internasjonale retningslinjene fra UNESCO. Målgruppen for ordningen er private eiere og forvaltere av de norske områdene som er oppført på UNESCO sin verdsarvliste.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for verdensarven

Søknaden sendes til: Kommunen/Fylkeskommunen/Fylkeskonservatoren/Riksantikvaren

Les mer

 

Tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak

Målet med ordningen er å sikre et utvalg trehusmiljøer og de 28 stavkirkene mot brann. Midlene går til tilskudd og drift av sikringsanlegg ved de 28 stavkirkene, og til  brannsikring av utvalgte tette trehusmiljøer etter søknad. Det blir lagt vekt på prosjekt som har overføringsverdi.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for brannsikring av tette trehusmiljøer og stavkirker

Søknad sendes til: Fylkeskommunen/Riksantikvaren

Les mer

 

Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg

Rentekompensasjon skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar. Rentekompensasjonsordningen gjelder menighetskirker i Den norske kirke, slik disse er definert etter kirkeloven § 17. Døvekirker i Den norske kirke omfattes av ordningen. Fredete eller verneverdige kirker har høy prioritet.

Satsningsområde: For fredete og verneverdige kirker (rettet mot kirker og kirkeeiere)

Søknad sendes til: Husbanken

Les mer

Last ned artikkelen som PdF: Statlige tilskuddsordninger