Regionale tilskuddsordninger

Støtte til gamle hus og kulturminnetiltak

Pølsespekking forekommer på mange eldre teglsteinsbygninger og skulle hindre fuktighet å trenge inn i fugene. Teknikken finnes på låver, industribygg og som her; grunnmuren til en sveitservilla på Hamar. Foto: Sigrid Solheim Murud

Det finnes en rekke tilskuddsordninger for kulturminnevern som forvaltes av fylkeskommuner og Sametinget. Her følger en oversikt over ordningene. listen er ikke fullstendig, så ta kontakt med fylkeskommunen din om du skal søke om midler.

Redningsplanke - Troms fylkeskommune

Redningsplanken er en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering.

Satsningsområde: Hastetiltak/sirkingstiltak på verneverdige bygg og anlegg

Søknad sendes til: Troms fylkeskommune

Les mer

 

Tilskudd til kulturminnetiltak - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunale tilskudd til kulturminnetiltak avhenger av årvisse bevilgninger. I Sør-Trøndelag er fylkeskommunale kulturminnetilskudd knyttet til handlingsplan for Kulturminner. Søknadsfrist er 1. desember.  

Satsningsområde: Kulturminner i regional kulturminneplan

Søknad sendes til: Sør-Trøndelag fylkeskommune

  

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Rogaland fylkeskommune 

Målet med ordningene er å bidra til å bevare bygg og anlegg av særlig kultur- og/eller arkitekturhistorisk lokal og regional verdi. Tilskuddsordningen er ment å dekke noen av merkostnadene ved vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipp. Det skal være et tilskudd, ikke en fullfinansiering. Søknadsfrist er 1. november

Satsningsområde: Jærhus, kystkultur, bygninger i hensynssoner, bygninger med verneklasse A i SEFRAK

Søknad sendes til: Rogaland fylkeskommune

Les mer

 

logo_sentrert_brun_rgb_u_txt2.jpg
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros. Det er ingen søknadsfrist, og søknaden sendes elektronisk på www.kulturminnefondet.no.

Tilskudd til bygningsvern - Vest-Agder fylkeskommune 

Tilskuddsmidlene fra Riksantikvaren retter seg primært mot private eiere av fredete hus og anlegg. Eier kan være privatpersoner, et styre i en forening/sameie, et lag, en stiftelse eller lignende. For kystkulturmidler kan også eiere av verneverdig bygningsmasse i fredningsklasse søke (fredete bygninger vil bli prioritert). Fylkeskommunen avgjør i samråd med Riksantikvaren hva som er i fredningsklasse.

Satsningsområder: Bevaringsverdige bygg fra etter 1650, bygg og anlegg i hensynssoner

Søknad sendes til: Vest-Agder fylkeskommune

Les mer

 

Tilskudd til kulturminnevern - Aust-Agder fylkeskommune

Tilskuddsmidlene skal i hovedsak benyttes til å sette istand fredete bygninger, men også andre verdifulle bygninger kan bli tildelt tilskudd. Mange bygninger med kulturhistorisk verdi er verken fredet eller regulert til bevaring. Det kan gis støtte til konkrete restaureringstiltak av alle typer.

Satsningsområde: Fredete og bevaringsverdige kulturminner

Søknad sendes til: Aust-Agder fylkeskommune

 

Støtte til immatriell kulturvern - Aust-Agder fylkeskommune

Immaterielt kulturvern er ivaretakelse av kunnskapen om håndverk, teknikker og historier, og alle typer "bakgrunnshistorier. Aust-Agder fylkeskommune gir støtte til formål og aktiviteter som fremmer immaterielt kulturvern. 

Satsningsområde: Formål og aktiviteter som støtter immatriell kulturvern

Søknad sendes til: Aust-Agder fylkeskommune

 

Tilskudd til verneverdige kulturminner - Vestfold fylkeskommune

Private eiere og stiftelser kan søke på disse fylkeskommunale midlene. Søknadsfristen er 1. oktober.

  • Ordningen dekker verneverdige kulturminner, ikke fredete. Verneverdige kulturminner er bygninger, steingjerder, båter og mange andre kulturminner. 
  • Hensikten er å sikre et mangfold med spredning i geografi, historiske epoker og type kulturminner. 
  • Vestfold fylkeskommune deler ut 1.000.000 kr hvert år.

Satsningsområde: Verneverdige kulturminner

Søknad sendes til: Vestfold fylkeskommune

 

Tilskudd til forhåndsundersøkelse eller arkitektfaglig bistand for fredete bygninger og anlegg - Oppland fylkeskommune

Formål: Vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov. Søknadsfrist: Løpende  Denne kan legges ved søknader om tilskudd ulike steder. Rapporten gir også en god forberedelse til selve istandsettingsarbeidet.

I enkeltsaker av et visst omfang og kompleksitet kan fylkeskommunen også gi tilsvarende tilskudd til arkitektfaglig bistand for å skissere mulige løsninger. Det gis ikke tilskudd til å utarbeide anmeldelsestegninger.

Satsningsområde: Fredete bygninger og anlegg

Søknad sendes til: Oppland fylkeskommune

Les mer

 

Tilskudd til strakstiltak/sikringstiltak på fredete bygninger og anlegg - Oppland fylkeskommune

Tilskudd til strakstiltak eller sikringstiltak er rettet mot tiltak som kan stoppe skadeutvikling på fredete bygninger og anlegg i påvente av langsiktig istandsetting. Eksempler på strakstiltak/sikringstiltak kan være tetting av tak, drenering, sikring av mur eller konstruksjon osv. Søknadsfrist er løpende

Satsningsområde: Både fredete og verneverdige kulturminner

Søknad sendes til: Oppland fylkeskommune

Les mer

 

Tilskudd til fredete bygninger og anlegg - Oppland fylkeskommune

Istandsetting av fredete bygninger og anlegg slik at de oppnår et ordinært vedlikeholdsnivå. Tilskudd skal dekke noe av merkostnadene ved en antikvarisk riktig utførelse av arbeidet. Søknadsfrist er 1. desember.

Satsningsområde: Fredete bygninger og anlegg

Søknad sendes til: Oppland fylkeskommune

Les mer

 

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune gir hvert år tilskudd til kulturminneverntiltak. I hovedsak er dette tilskudd til fredet og verneverdig bebyggelse og anlegg. Fristen for å sende inn søknader er den 1. november.

Satsningsområde: Verneverdige bygg og anlegg

Søknad sendes til: Hedmark fylkeskommune

Les mer

 

Tilskudd til kommunale kulturminneplaner - Akershus fylkeskommune

Formålet med ordningen er å stimulere kommunene til å utarbeide kulturminneplan / kommunedelplan for kulturminner. Gjennom arbeid med en slik plan er målet å øke kunnskapen om kommunens kulturminner og kulturmiljøer.

Satsningsområde: Kommuner kan søke

Søknad sendes til: Akershus fylkeskommune

Les mer

 

Utviklingsmidler til pilgrimsleden i Akershus fylkeskommune

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, utvikle pilegrimsrelaterte produkter og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum.

Satsningsområde:Utbedring av leden og bygninger tilknytet leden, åpne kirker, relaterte arrangement, formidling, sommervann og produkter og produktutvikling.

Søknad sendes til: Akershus fylkeskommune

Les mer

 

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg samt kystkultur - Østfold fylkeskommune

Fylkeskommunale midler til bevaring kulturhistorisk betydningsfulle bygninger og anlegg som ikke er fredet. Søknadsfrist er 15. november

Satsningsområde: Kulturhistorisk verdifulle bygg og anlegg som ikke er fredet

Søknad sendes til: Østfold fylkeskommune

 

Tilskuddsordning for ikke-fredete kulturminner og - miljøer - Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune gir tilskudd til istandsetting av kulturminner i Buskerud. Tilskudd skal bidra til sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer og benyttes til tiltak som bidrar til vedlikehold, oppgradering, istandsetting og restaurering av kulturminner og kulturmiljøer. Søknadsfrist er 15. februar.
Satsningsområde: Verneverdige bygninger i hensynssoner eller verdifulle miljøer
Søknad sendes til: Buskerud fylkeskommune
landbruksdir.jpg
Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er et fagorgan under Landbruks- og matdepartementet.

Direktoratet skal sørge for at nasjonal landbrukspolitikk iverksettes. Andre viktige oppgaver er forvaltning av lovverk og tilskuddsordninger. Direktoratet har et nært samarbeid med kulturminneforvaltningen. 

Les mer på nettiden