Tilskudd fra private stiftelser og fond

Støtte til gamle hus og kulturminnetiltak

Balkong og gavl, Drammensveien i Oslo. Foto: Marte Boro

Det finnes flere uavhengige stiftelser, fond, legater og ideelle organisasjoner som deler ut midler til arbeid med bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Satsningsområdene og prioritetene varierer mellom de ulike aktørene. 

Landbrukslegatet i Norges Vel

Legatet forvaltes av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og prosjekter som støttes bør være relatert til næringsutvikling innenfor områdene Mat, kultur og opplevelse, Energi og miljø, eller Entreprenørskap og virksomhetsorganisering.

Satsningsområde: Bevaring av gamle hus og gjenstander kan støttes dersom de inngår i næringsvirksomhet (turisme eller næringsliv)

Søknad sendes til: Norges Vel

 

Kultur- og miljølegatet i Norges Vel

Legatet forvaltes av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og prosjekter som støttes bør være relatert til næringsutvikling innenfor områdene Mat, kultur og opplevelse, Energi og miljø, eller Entreprenørskap og virksomhetsorganisering.

Satsningsområde: Bevaring av gamle hus og gjenstander kan støttes dersom de inngår i næringsvirksomhet (turisme eller næringsliv)

Søknad sendes til: Norges Vel

 

Sparebankstiftelsen DnB

Sparebankstiftelsens visjon er å utløse de gode kreftene. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Satsningsområde: Geografisk avgrensning

Søknad sendes til: Sparebakstiftelsen DnB

Les mer

 

Sat Sapienti

Formålet er å yte gaver/bidrag til forskning som fremmer kjennskap til forståelsen av det industrielle miljøs betydning i bedriftene i Norge. Yte bidrag eller gaver til vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge. Også bidrag til offentlige museer.

Satsningsområde: Vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge

Søknad sendes til: Sat Sapienti legat

Les mer

 

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Satsningsområde: Almennyttig stiftelse som verner mennesker og fortidsminner

Søknad sendes: Stiftelsen UNI

Les mer

 

Gjensidigestiftelsen

Stiftelsen støtter prosjekter som bidrar til at færrest mulig skades eller dør i ulykker. Eksempler på tiltak er alle typer forebyggende aktiviteter for barn og ungdom, eksempelvis opplæring innen trafikksikkerhet. Videre støttes tiltak som styrker det frivillige beredskapsarbeidet, samt tiltak som styrker befolkningens førstehjelps- og livredningskompetanse.

Satsningsområde: Vil fremme trygghet og helse

Søknad sendes til: Gjensidigestiftelsen

Les mer

 

Rydd et kulturminne

Ryddeaksjonen har som mål å bevare kulturminner, men samtidig skaper aksjonen mye aktivitet rundt kulturminnet. I tillegg til at deltakerne lærer om kulturminnevern i praksis, får de også mange andre viktige verdier med på veien.

Satsningsområde: Skjøtsel av kulturminner

Søknad sendes til: Elektronisk søknadsskjema på nettsidene til Miljølære

Les mer

 

Major og advokat Eivind Eckbos legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

Satsningsområde: 10 satsingsområder, blant annet: norsk kunst, kulturliv og kulturvern 

Søknad sendes til: Major og advokat Eivind Eckbos legat

Les mer

 

Ingeborg og Rode R. Wardenærs legat

Legatets fomål er bevaring og å fremme kulturminner for Øvre Rendal.

Satsningsområde: Å yte støtte til bevaring av kulturminner i Øvre-Rendal

Søknad sendes til: Rendalen kommune

 

Ivar Anker Heltzens minnefond

Formålet med fondet er å stimulere til kultur- og naturhistorisk arbeid og forskning med lokal tilknytning. Dette skjer ved årlig utdeling av stipender og støtte til prosjekter, forskning og annet arbeid som er interessant i lokalmiljøet.

Satsningsområde: Å yte støtte til kulturelle tiltak på Helgeland

Søknad sendes til: Rana historielag

Les mer 

Last ned artikkelen som PdF: Private stiftelse og fond 

logo_sentrert_brun_rgb_u_txt2.jpg
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros. Det er ingen søknadsfrist, og søknaden sendes elektronisk på www.kulturminnefondet.no.