Kommunale tilskuddsordninger

Støtte til gamle hus og kulturminnetiltak

Detalj Skifertak. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Noen kommuner har satt av egne midler til bevaring og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Her følger en liste over noen. Er du usikker på om nettopp din kommune har slike ordninger tar du direkte kontakt med dem. 

Tilskudd til istandsetting av kulturminner - Oslo

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner. Vi arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren driver også utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.

Satsningsområde: Fredete og verneverdige bygg og anlegg i privat eie.

Søknad sendes til: Byantikvaren i Oslo

Les mer

 

Tilskudd til kulturminnevern - Sandnes kommune

Formålet med ordningen er å motivere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie i samsvar med intensjonene for kommunens kulturminneforvaltning. Tildeling skjer etter søknad som vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen etter gjeldende antikvariske retningslinjer. Formålet er å bevare faste kulturminner i samsvar med gjeldende mål for kulturminnevernet i Sandnes.

Satsningsområde:Kulturminner og kulturmiljøer i privat eie (i samsvar med kulturminneplanen)

Søknad sendes til: Sandnes kommune

 

Lokal agenda 21 - Bærum kommune

Tiltak som sorterer under Natur- og idrettsforvaltningens arbeids- og ansvarsområde prioriteres, dvs. innen grøntfaglige områder som biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø.

Satsningsområde: Tiltak innen biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljøer

Søknad sendes til: Bærum kommune

Les mer 

 

Restaureringsfondet - Levanger kommune

Formålet er å gi tilskudd som skal inspirere til tilbakeføring og vern av bygninger og utomhusareal i forhold til opprinnelig utforming, slik at Levanger fremstår mer som en enhetlig trehusby med kvaliteter som byen hadde først på 1900-tallet. Tilskudd kan gis til tiltak innenfor reguleringsplanen for Levanger sentrum, med unntak av byggeskikkprisen som omfatter hele kommunen.

Satsningsområde: Restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum

Søknad sendes til: Levanger kommune

Les mer

 

Tilskudd til kulturminnevern - Rennesøy kommune

Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen. Støtten skal nyttes til aktiviteter som kommer kulturlivet til gode. 

Satsningsområder: Ta kontakt med kommunen

Søknad sendes til: Rennesøy kommune

 

Tilskudd til kulturminneformål - Utsira kommune

Kulturminner som inngår i Utsira kommunes kulturminneplan har førsteprioritet. Kulturminner som har stor betydning for allmennheten og den historiske utvikling blir prioritert. Søknaden skal inneholde plan for hva som skal utføres. Administrasjonen skal godkjenne arbeidene før tilskudd utbetales. Kvitteringer må foreligge.

Satsningsområde: Istandsettelse av faste kulturminner.

Søknad sendes til: Utsira kommune

Les mer

 

Tilskuddsfond for kulturminner i Fredrikstad

Tilskuddsfondet skal bidra til at et representativt utvalg av Fredrikstads kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Tilskudd kan gis til bevaring av faste kulturminner og fartøy hjemmehørende i Fredrikstad kommune. Vi vil prioritere fysiske tiltak som sikring, reparasjoner og istandsetting. Også tiltak knyttet til opplæring, informasjon, forskning og dokumentasjon som bidrar til bevaring kan komme i betraktning.

 

Satsningsområde: Faste kulturminner og fartøyer

Søknad sendes til: Fredrikstad kommune

Les mer