For bygninger som ikke er fredet

Her kan du søke tilskudd

#

Det finnes mange statlige, regionale, kommunale samt private stiftelser og fond som gir tilskudd til eiere av bygninger som ikke er fredete. Her finner du en oversikt.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. 

Kulturminnefondet er opprettet for å gi tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer og skal:

  • stimulere til økt verneinnsats fra eiere og næringsliv
  • bidra til å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping
  • støtte prosjekter hvor det er samspill mellom offentlige og private aktører

Satsningsområde: Faste kulturminner

Søknad sendes til: Norsk Kulturminnefond

Les mer

 

Kulturminner for alle

Målsetningen med tilskuddet er å bidra til at færre kulturminner går tapt. Tilskuddet skal samtidig styrke og ivareta tradisjonelle håndverksteknikker og sørge for å gjøre kulturminner allment tilgjengelige. Ordningen forvaltes av Fortidsminneforeningen etter en gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Tilskuddet kan søkes fra eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt, prosjekter med fokus på kompetanseoverføring og bygninger som er tilgjengelig for allmennheten.

Satsningsområde: Tilskuddet kan søkes fra eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt, prosjekter med fokus på kompetanseoverføring og bygninger som er tilgjengelig for allmennheten. 

Søknad sendes til: Fortidsminneforeningen

Les mer

 

Landbrukslegatet i Norges Vel

Legatet forvaltes av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og prosjekter som støttes bør være relatert til næringsutvikling innenfor områdene Mat, kultur og opplevelse, Energi og miljø, eller Entreprenørskap og virksomhetsorganisering.

Satsningsområde: Bevaring av gamle hus og gjenstander kan støttes dersom de inngår i næringsvirksomhet (turisme eller næringsliv)

Søknad sendes til: Norges Vel

 

Kultur- og miljølegatet i Norges Vel

Legatet forvaltes av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og prosjekter som støttes bør være relatert til næringsutvikling innenfor områdene Mat, kultur og opplevelse, Energi og miljø, eller Entreprenørskap og virksomhetsorganisering.

Satsningsområde: Bevaring av gamle hus og gjenstander kan støttes dersom de inngår i næringsvirksomhet (turisme eller næringsliv)

Søknad sendes til: Norges Vel

 

Sparebankstiftelsen DnB

Sparebankstiftelsens visjon er å utløse de gode kreftene. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Satsningsområde: Geografisk avgrensning

Søknad sendes til: Sparebakstiftelsen DnB

Les mer

 

Sat Sapienti

Formålet er å yte gaver/bidrag til forskning som fremmer kjennskap til forståelsen av det industrielle miljøs betydning i bedriftene i Norge. Yte bidrag eller gaver til vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge. Også bidrag til offentlige museer.

Satsningsområde: Vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge

Søknad sendes til: Sat Sapienti legat

Les mer

 

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Satsningsområde: Almennyttig stiftelse som verner mennesker og fortidsminner

Søknad sendes: Stiftelsen UNI

Les mer

 

Gjensidigestiftelsen

Stiftelsen støtter prosjekter som bidrar til at færrest mulig skades eller dør i ulykker. Eksempler på tiltak er alle typer forebyggende aktiviteter for barn og ungdom, eksempelvis opplæring innen trafikksikkerhet. Videre støttes tiltak som styrker det frivillige beredskapsarbeidet, samt tiltak som styrker befolkningens førstehjelps- og livredningskompetanse.

Satsningsområde: Vil fremme trygghet og helse

Søknad sendes til: Gjensidigestiftelsen

Les mer

 

Rydd et kulturminne

Ryddeaksjonen har som mål å bevare kulturminner, men samtidig skaper aksjonen mye aktivitet rundt kulturminnet. I tillegg til at deltakerne lærer om kulturminnevern i praksis, får de også mange andre viktige verdier med på veien.

Satsningsområde: Skjøtsel av kulturminner

Søknad sendes til: Elektronisk søknadsskjema på nettsidene til Miljølære

Les mer

 

Major og advokat Eivind Eckbos legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

Satsningsområde: 10 satsingsområder, blant annet: norsk kunst, kulturliv og kulturvern 

Søknad sendes til: Major og advokat Eivind Eckbos legat

Les mer

 

Ingeborg og Rode R. Wardenærs legat

Legatets fomål er bevaring og å fremme kulturminner for Øvre Rendal.

Satsningsområde: Å yte støtte til bevaring av kulturminner i Øvre-Rendal

Søknad sendes til: Rendalen kommune

 

Ivar Anker Heltzens minnefond

Formålet med fondet er å stimulere til kultur- og naturhistorisk arbeid og forskning med lokal tilknytning. Dette skjer ved årlig utdeling av stipender og støtte til prosjekter, forskning og annet arbeid som er interessant i lokalmiljøet.

Satsningsområde: Å yte støtte til kulturelle tiltak på Helgeland

Søknad sendes til: Rana historielag

Les mer 

 

Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg

Rentekompensasjon skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar. Rentekompensasjonsordningen gjelder menighetskirker i Den norske kirke, slik disse er definert etter kirkeloven § 17. Døvekirker i Den norske kirke omfattes av ordningen. Fredete eller verneverdige kirker har høy prioritet.

Satsningsområde: For fredete og verneverdige kirker (rettet mot kirker og kirkeeiere)

Søknad sendes til: Husbanken

Les mer

 

NMSK - Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Målet med ordningen er å øke verdiskapingen i skogen, samtidig som miljøverdier og kulturminner ivaretas. Prioriteringer kan variere mellom kommuner.

Satsningsområde:Avhengig av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi. 

Søknad sendes til: Kommunen

Få mer informasjon hos din kommune.

Søknadsskjemaer

 

RMP - Regionale miljøtilskudd i landbruket

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd, og det er kommunene som behandler søknadene. Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: 

- redusere forurensning til vann og luft 
- ivareta kulturlandskap og kulturminner 
- tilrettelegge for friluftsliv 
- ivareta biologisk mangfold

Satsningsområde:Avhengig av Fylkesmannens prioriteringer.

Søknad sendes til: Kommunen

Les mer

 

Redningsplanke - Troms fylkeskommune

Redningsplanken er en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering.

Satsningsområde: Hastetiltak/sirkingstiltak på verneverdige bygg og anlegg

Søknad sendes til: Troms fylkeskommune

Les mer

 

Tilskudd til kulturminnetiltak - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunale tilskudd til kulturminnetiltak avhenger av årvisse bevilgninger. I Sør-Trøndelag er fylkeskommunale kulturminnetilskudd knyttet til handlingsplan for Kulturminner. Søknadsfrist er 1. desember.  

Satsningsområde: Kulturminner i regional kulturminneplan

Søknad sendes til: Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Rogaland fylkeskommune 

Målet med ordningene er å bidra til å bevare bygg og anlegg av særlig kultur- og/eller arkitekturhistorisk lokal og regional verdi. Tilskuddsordningen er ment å dekke noen av merkostnadene ved vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipp. Det skal være et tilskudd, ikke en fullfinansiering. Søknadsfrist er 1. november

Satsningsområde: Jærhus, kystkultur, bygninger i hensynssoner, bygninger med verneklasse A i SEFRAK

Søknad sendes til: Rogaland fylkeskommune

Les mer

 

Støtte til immatriell kulturvern - Aust-Agder fylkeskommune

Immaterielt kulturvern er ivaretakelse av kunnskapen om håndverk, teknikker og historier, og alle typer "bakgrunnshistorier. Aust-Agder fylkeskommune gir støtte til formål og aktiviteter som fremmer immaterielt kulturvern. 

Satsningsområde: Formål og aktiviteter som støtter immatriell kulturvern

Søknad sendes til: Aust-Agder fylkeskommune

 

Tilskudd til verneverdige kulturminner - Vestfold fylkeskommune

Private eiere og stiftelser kan søke på disse fylkeskommunale midlene. Søknadsfristen er 1. oktober.

  • Ordningen dekker verneverdige kulturminner, ikke fredete. Verneverdige kulturminner er bygninger, steingjerder, båter og mange andre kulturminner. 
  • Hensikten er å sikre et mangfold med spredning i geografi, historiske epoker og type kulturminner. 
  • Vestfold fylkeskommune deler ut 1.000.000 kr hvert år.

Satsningsområde: Verneverdige kulturminner

Søknad sendes til: Vestfold fylkeskommune

 

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune gir hvert år tilskudd til kulturminneverntiltak. I hovedsak er dette tilskudd til fredet og verneverdig bebyggelse og anlegg. Fristen for å sende inn søknader er den 1. november.

Satsningsområde: Verneverdige bygg og anlegg

Søknad sendes til: Hedmark fylkeskommune

Les mer

 

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg samt kystkultur - Østfold fylkeskommune

Fylkeskommunale midler til bevaring kulturhistorisk betydningsfulle bygninger og anlegg som ikke er fredet. Søknadsfrist er 15. november

Satsningsområde: Kulturhistorisk verdifulle bygg og anlegg som ikke er fredet

Søknad sendes til: Østfold fylkeskommune

 

Tilskuddsordning for ikke-fredete kulturminner og - miljøer - Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune gir tilskudd til istandsetting av kulturminner i Buskerud. Tilskudd skal bidra til sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer og benyttes til tiltak som bidrar til vedlikehold, oppgradering, istandsetting og restaurering av kulturminner og kulturmiljøer. Søknadsfrist er 15. februar.
Satsningsområde: Verneverdige bygninger i hensynssoner eller verdifulle miljøer
Søknad sendes til: Buskerud fylkeskommune

Tilskudd til istandsetting av kulturminner - Oslo

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner. Vi arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren driver også utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.

Satsningsområde: Fredete og verneverdige bygg og anlegg i privat eie.

Søknad sendes til: Byantikvaren i Oslo

Les mer

 

Tilskudd til kulturminnevern - Sandnes kommune

Formålet med ordningen er å motivere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie i samsvar med intensjonene for kommunens kulturminneforvaltning. Tildeling skjer etter søknad som vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen etter gjeldende antikvariske retningslinjer. Formålet er å bevare faste kulturminner i samsvar med gjeldende mål for kulturminnevernet i Sandnes.

Satsningsområde:Kulturminner og kulturmiljøer i privat eie (i samsvar med kulturminneplanen)

Søknad sendes til: Sandnes kommune

 

Lokal agenda 21 - Bærum kommune

Tiltak som sorterer under Natur- og idrettsforvaltningens arbeids- og ansvarsområde prioriteres, dvs. innen grøntfaglige områder som biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø.

Satsningsområde: Tiltak innen biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljøer

Søknad sendes til: Bærum kommune

Les mer 

 

Restaureringsfondet - Levanger kommune

Formålet er å gi tilskudd som skal inspirere til tilbakeføring og vern av bygninger og utomhusareal i forhold til opprinnelig utforming, slik at Levanger fremstår mer som en enhetlig trehusby med kvaliteter som byen hadde først på 1900-tallet. Tilskudd kan gis til tiltak innenfor reguleringsplanen for Levanger sentrum, med unntak av byggeskikkprisen som omfatter hele kommunen.

Satsningsområde: Restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum

Søknad sendes til: Levanger kommune

Les mer

 

Tilskudd til kulturminnevern - Rennesøy kommune

Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen. Støtten skal nyttes til aktiviteter som kommer kulturlivet til gode. 

Satsningsområder: Ta kontakt med kommunen

Søknad sendes til: Rennesøy kommune

 

Tilskudd til kulturminneformål - Utsira kommune

Kulturminner som inngår i Utsira kommunes kulturminneplan har førsteprioritet. Kulturminner som har stor betydning for allmennheten og den historiske utvikling blir prioritert. Søknaden skal inneholde plan for hva som skal utføres. Administrasjonen skal godkjenne arbeidene før tilskudd utbetales. Kvitteringer må foreligge.

Satsningsområde: Istandsettelse av faste kulturminner.

Søknad sendes til: Utsira kommune

Les mer