For bygninger som er fredet

Her kan du søke tilskudd

#

En fredning er den strengeste formen for vern. Enhver endring som går utover ordinært vedlikehold må godkjennes av myndighetene. Er du eier av et fredet anlegg finner du stedene du kan søke tilskudd fra her.

Tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak

Målet med ordningen er å sikre et utvalg trehusmiljøer og de 28 stavkirkene mot brann. Midlene går til tilskudd og drift av sikringsanlegg ved de 28 stavkirkene, og til  brannsikring av utvalgte tette trehusmiljøer etter søknad. Det blir lagt vekt på prosjekt som har overføringsverdi.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for brannsikring av tette trehusmiljøer og stavkirker

Søknad sendes til: Fylkeskommunen/Riksantikvaren

Les mer

 

Tilskudd til bygninger, ruiner og anlegg fra middelalderen (før 1537)

Tilskuddordningen gir helt eller delvis vederlag til private eiere av fredete kulturminner til fordyrende arbeid som følger av vilkår for dispensasjon, og spesielt tyngende vedlikeholdsansvar. Tiltakene skal utføres etter antikvariske retningslinjer fra Riksantikvaren og fylkeskommunen. Det blir også lagt vekt på at tiltakene fremmer utvikling av håndverkskompetanse og bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og materialer.  

Satsningsområde: Målet med tilskuddsordningen er at bygninger, ruiner og anlegg fra middelalderen skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå.

Søknad sendes til: Riksantikvaren 

Les mer

 

Tilskudd til bygninger og anlegg etter 1537

Tilskuddet gis til vedlikehold og istandsetting av fredete bygninger i privat eie. Det blir lagt vekt på tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall. Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av. Midlertidige sikringer og tiltak på kulturminner langs kysten som kan medvirke til å skape attraktive lokalsamfunn. Bruk av tradisjonelle materialer, teknikker og håndverk, opplæring og kunnskapsoppbygging er viktige grunner for tildeling av tilskudd.  

Satsningsområde: Private eiere og forvaltere av fredete bygninger fra etter 1537 og fredete eller spesielt verneverdige bygninger og anlegg fra etter 1537 som er typiske for liv og virksomhet langs kysten.

Søknad sendes til: Fylkeskommunen 

Les mer

 

Tilskudd til konservering av fast inventar

For å få tilskudd til konservering av fast inventar og interiør i fredete bygninger, må det være omfattet av fredingen. Tiltakene skal dessuten utføres etter antikvariske retningslinjer og i samsvar med andre retningslinjer fra Riksantikvaren og fylkeskommunen. Metoder for materialbruk og konservering skal godkjennes av disse.  

Satsningsområde: Målet med tilskuddsordningen er å ta vare på fast inventar og interiør i fredete bygninger

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Les mer

 

Tilskudd til konservering av kirkekunst

Målet med tilskuddsordningen er å ta vare på kunst og inventar i våre kirker. Målgruppen er kirkelig fellesråd og andre eiere og forvaltere av kirkebygg. Tilskudd kan gis til konservering og restaurering av maleri, altertavler, prekestoler, døpefontener, skulpturer, tekstiler, kirkesølv og annet inventar i kirkene. 

Satsningsområde: Alder, tilstand og kulturhistorisk verdi på objektet.

Søknad sendes til: Riksantikvaren

Les mer

 

Tilskudd til samisk kulturminnevern

Brukere av samiske kulturminner og – miljø kan søke om tilskuddet. Prosjekter skal dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer. Som del av kulturmiljøet og forvaltningsgrunnlaget inngår både materielle og immaterielle kulturminner.

Satsningsområde: Vedlikeholds- og restaureringsarbeider

Søknaden sendes til: Sametinget

Les mer

 

Tilskudd til kulturmiljø og kulturlandskap 

Tilskuddsordningen skal medvirke til å ta vare på fredete kulturmiljøer og andre særlig verdifulle kulturmiljøer. Målgruppen for ordningen er private eiere og forvaltere av slike områder.

Satsningsområde: Fredete kulturmiljø etter kulturmineloven eller andre viktige kulturmiljø og landskap

Søknad sendes til: Fylkeskommunen

Les mer

 

Tilskudd til teknisk- industrielle kulturminner

Tilskuddsordningen skal medvirke til å sette i stand og sikre forvaltning, drift og vedlikehold av de tekniske og industrielle anleggene som er valgt ut for spesiell oppfølging.

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner

Søknad sendes til: Riksantikvaren

Les mer 

 

Tilskudd til verdiskapingsarbeid

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til at kulturminner og kulturmiljøer blir tatt i bruk i utvikling av lokalsamfunn og som grunnlag for miljøvis, økonomisk, sosial og kulturell utvikling. Målgruppen for tilskuddet er eiere og forvaltere av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. 

Satsningsområde: Prosjekter som revitaliserer og satser på ny bruk. Prosjekt som tar i bruk kulturminner for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. prosjekter som tar i bruk og utvikler nye metoder, verktøy og teknologi m.m.

Søknad sendes til: Fylkeskommune/Sametinget

Les mer

 

Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg

Rentekompensasjon skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar. Rentekompensasjonsordningen gjelder menighetskirker i Den norske kirke, slik disse er definert etter kirkeloven § 17. Døvekirker i Den norske kirke omfattes av ordningen. Fredete eller verneverdige kirker har høy prioritet.

Satsningsområde: For fredete og verneverdige kirker (rettet mot kriker og kirkeeiere)

Søknad sendes til: Husbanken

Les mer

 

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Et viktig siktemål med ordningen er å få en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger.

Satsningsområde: Avhengig av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi.

Søknad sendes til: Kommunen

Les mer