Vedlikehold og utbedring av bevaringsverdig bebyggelse i Flekkefjord

Dører fra Flekkefjord. Foto: Fylkeskonservatoren i Aust-Agder

Flekkefjord kommune og byens innbyggere forvalter store kulturhistoriske verdier. Den godt bevarte trehusbyen. Flekkefjord - den vestligste av de hvite sørlandsbyene - representerer en kulturarv av nasjonal betydning. Sørlandsbyene har blant annet det til felles at de ikke er spesielt store, og heller ikke spesielt gamle. Til gjengjeld er de tettbygde og vendt mot havnen og havet. Flekkefjord fikk bystatus først i 1842.

Byen er som sørlandsbyer flest en selvgrodd affære - det er ikke kongebud som har gjort at byen kom til å ligge nettopp her, men naturgitte og konjunkturmessige betingelser. Flekkefjord vokste frem på grunn av de gode havneforholdene og den sentrale beliggenheten i forhold til et omland som var rikt på ressurser, først og fremst tømmer. Bebyggelsen i Flekkefjord sentrum består av hus fra ulike tidsperioder. Hver periode har sine særtrekk. Det er viktig å ta vare på disse særtrekkene. Bebyggelsen forteller historie. Den viser hvordan byen har vokst og utviklet seg gjennom tidene. Hvis vi gjør for store endringer i bebyggelsen, blir det vanskeligere å lese historien.

Aktuell veiledning også for andre byer

Denne veilederen er først og fremst ment som en hjelp til eiere av eldre hus i Flekkefjord, men henvender seg for øvrig til alle som er interessert i byen og byens bebyggelse. Veilederen viser eksempler på hus fra ulike tidsperioder og hva som kjennetegner bebyggelsen. Eksempler på typiske bygningsdeler som vinduer, dører, panel og taktekking vises.

Hvordan finne de gode løsningene

Godt vedlikehold forlenger en bygnings levetid. Noen ganger er det likevel nødvendig å skifte ut bygningsdeler. Andre ganger kan det være aktuelt å gjøre endringer i bygningen, for eksempel ved påbygging eller tilbygging. Ved utbedring og endringer er det viktig å velge løsninger som harmonerer med den eksisterende bygningen. Veilederen er ment å skulle være til hjelp i denne prosessen.

"Bør" og ikke "skal"

Veilederen gir først og fremst råd. Derfor står det som regel "bør" istedenfor "skal" i omtalen av løsninger. Rådene er gitt ut fra et antikvarisk synspunkt uavhengig av bebyggelsens eller områdets planstatus. Det er viktig å være klar over at kommunen gjennom sine arealplaner - kommuneplaner/ kommunedelplaner og reguleringsplaner - kan stille skjerpede krav til utforming/ løsninger. Det er derfor viktig å undersøke på forhånd hvilke planer og bestemmelser som gjelder for den aktuelle eiendommen før tiltak iverksettes.

Last ned veilederen "Vedlikehold og utbedring av bevaringsverdig bebyggelse i Flekkefjord"