BNL MD
Låven på Rød herregård og katta på tunet. Foto: Christel E W Grøndahl

Ny bruk av landbruksbygninger i Hedmark og Oppland

Arbeidsgruppe 2 i prosjektet Landbruksbygg og kulturlandskap arbeider for å legge til rette for ny bruk av ledige landbruksbygg. Hovedmålet er å stimulere til ny og fortsatt bruk av landbruksbygg i det norske kulturlandskapet med vekt på funksjonalitet, estetikk, kulturhistorie og arkitektur. Bygningene skal utnyttes både til tradisjonelt landbruk og nye næringer.

Leder for prosjektet i Oppland og Hedmark har vært bygningsvernrådgiveren ved Mjøsmuseet.

Forlenget prosjektet

Prosjektet var formelt avsluttet den 31. desember 2012. Men i vårt område fikk vi litt ekstra tid. De siste eksemplene på ny bruk ble sendt inn til det sentrale mottaket i desember 2013. Alle eksemplene fra Hedmar og Oppland er nå lagt ut på hjemmesida til Norsk Landbruksrådgivning. 

Inspirasjon til ny bruk

Et delprosjekt har vært å publisere eksempler på nettet som skal være til inspirasjon for den som leter etter muligheter for den gamle bebyggelsen.

Det arbeides med et annet delprosjekt der målet er å kunne etablere veiledningsordninger som er individuelt tilpasset de enkelte fylkene/regionene.

Organiseringen bør være mest mulig desentralisert og gi et lavterskeltilbud for bygningseiere som er i startfasen for å vurdere framtidig bruk av eksisterende bygninger.

Gratis rågiving

Som eksempel tilbyr bygningsvernrådgiverne i Oppland én dag gratis veiledning, mens konkret prosjektering overlates til bygningsplanlegger i det private markedet. Bygningsvernrådgiverne har som en del av sin oppgave spesifikt å gi råd til eiere som ønsker å ta i bruk en verneverdig bygning til tradisjonelt eller nytt formål.

 

Slike ordninger bør suppleres med nettverksgrupper med en representativ sammensetning. Det er registrert interesse for et nettverk i en enkel form, tenkt som en ”samlingsplass” for alle som arbeider med næringsutvikling, rådgiving, planlegging og kulturminneforvaltning som gjelder landbruksbygninger. Fylkesmennene i Hedmark og Oppland vil ta på seg koordinatorrolle som går på omgang mellom fylkene. Som et minimum vil dette bestå i å arrangere en nettverkssamling hvert år.