BNL MD
Amtmannsgaarden Stenberg. Foto: Ingeborg Mellgren Mathisen

Kulturarvenhetens forlengede arm

Rådgiverens oppgaver

Oppland fylkeskommune har ikke noe byggeskikksenter eller bygningsvernsenter. I stedet har fire museer fått hver sin konsulent som har ansvaret for sin region. Ved Mjøsmuseet på Kapp er det Trond Raddum som er gitt denne oppgaven. Han har skrevet litt om bygningsvernrådgiverstillingen og hva arbeidet går ut på.

Stillingen var nyopprettet i 2009 og har virket som en del av Mjøsmuseet siden januar det året (én av fire/fem stillinger i Oppland). Ifølge avtalen mellom Mjøsmuseet og de øvrige samarbeidspartene skal stillingen bl.a. ”Bidra til god kvalitet på museets forvaltning av egne verneverdige bygninger og anlegg”. Spleiselaget som finansierer det hele består av tre kommuner Østre og Vestre Toten samt Gjøvik, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen og Mjøsmuseet.

Forvalter viktige kulturhistoriske eiendommer

Jeg er vist tillit til å løse tunge antikvarfaglige og kostnadskrevende oppgaver ved å framskaffe penger og utøve prosjektledelse i særdeleshet ved gjennomføring av restaureringstiltak i det fredete amtmannstunet på Stenberg i Vestre Toten (se bildet over), gjennoppføring Hjemmefronthytta på Totenåsen etter brann, oppgradering av Tingbygningen på Hunn i Gjøvik i forbindelse med grunnlovsjubileet og tiltak på de fredete bygningene på Gjøvik gård.

Hjelper eiere

Stillingens oppgaver er likevel i hovedsak eksternt rettet - inn mot eiere av verneverdige og fredete bygninger, inn mot kommunene, inn mot fylkeskommunen og inn mot Fylkesmannen. Jeg fungerer til dels som Kulturarvenhetens forlengede arm ute i vårt distrikt. Jeg skal blant annet gi råd til kommunene og dels også fylkeskommunen i deres myndighetsutøvelse.

Museet, en kompetanseinstitusjon

Museets rolle som kompetanse- og samfunnsinstitusjon styrkes gjennom stillingen. Det er store samfunnsverdier som forvaltes gjennom stillingen. Stillingen utløser stor og positiv aktivitet i vårt område knyttet til prosjekter med finansieringsbistand fra Norsk Kulturminnefond, SMIL-ordningen, Stiftelsen UNI og Oppland fylkeskommune.

Næringslivet deltar

Gjennom stillingen utvikles gode relasjoner til næringslivet i Gjøvik og på Toten. Det skjer en betydelig verdiskaping innenfor/via museet. Bare gjennom restaureringsprosjektene i amtmannstunet på Stenberg er det investert vel 7 millioner kroner for å innhente et betydelig vedlikeholdsetterslep på de fredete bygningene. Stenberg har de fire-fem siste årene vært en hovedarena i vårt distrikt for kompetanseutvikling innen håndverksfag og kvalifisering av restaureringshåndverkere - ganske unikt i Opplandsmålestokk. Dette er utløst gjennom bygningsvernrådgiverstillingen og selvsagt gjennom tilskuddene.

7,5 mill i tilskudd 

Tilskudd til tiltak på bygninger beløper seg til 7,5 mill. kroner etter siste tildeling fra fylket. 250.000 av disse kommer fra Totenbanken, ca. 40.000 fra Stiftelsen UNI, resten har vi mottatt gjennom fylkeskommunen og Riksantikvaren.

Når målet i jubileumsåret 2014

Museet er i ferd med å nå sitt ”private” mål om at de fredete bygningene i amtmannstunet skal være satt i stand til ordinært vedlikeholdsnivå innen utgangen av 2014.

Uten Kulturarvenhetens pengestrøm inn i prosjektene hadde dette selvsagt vært en umulig oppgave. Tiltakene har vært avgjørende viktig å gjennomføre i seg selv - men grunnlovsjubileet har vært god drahjelp. I 2009 var det økonomisk krise og ekstraordinære sysselsettingsmidler ga oss den starten vi trengte - med fjøset. 2014 var ikke tema den gang.

Grunnlovsjubileum på Stenberg

Stenberg var sorenskriver, amtmann, Eidsvollsmann og stortingsmann Lauritz Weidemanns hjem fra 1802 til han døde i 1856. Stenberg er en av landets best bevarte embetsmannsgårder. Grunnlovsjubileet har vært en viktig grunn for alle gode krefter til å satse ekstraordinært på Stenberg. Se pdf om Grunnlovsjubileet