Byantikvar/spesialrådgiver kulturminneforvalter

Stillingstittel
Byantikvar/spesialrådgiver kulturminneforvalter
Utlyst av
Fredrikstad kommune
Søknadsfrist
21.01.2021
Kontaktpersoner
Espen Eggen
Plan- og samfunnsutviklingssjef
90766001
Beskrivelse

Byantikvaren er kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner. Vi søker deg som kan spille en viktig rolle i kommunen, både internt og eksternt, for å ivareta kommunens kulturminneinteresser. 

Som byantikvar skal du utarbeide ny kulturminneplan og veilede i planprosesser og byggesaker som berører viktige kulturminneverdier. Informasjonsarbeid om kulturminneverdiene overfor utbyggere, politikere, byggebransjen, øvrige allmenhet og ikke minst eiere, vil være en viktig oppgave. Fredrikstad kommune er opptatt av medvirkning og ser det som vesentlig at det legges til rette for gode medvirkningsprosesser.

Fredrikstad kommune har en rekke kulturminner som krever spesiell omtanke. Gamlebyen er både Norges og Nordens eldste festningsby, og en av Nord-Europas mest intakte festningsbyer. Gamlebyens vollgraver er i dag de eneste i sitt slag i Norge. Bydelen er likevel en aktiv by der folk bor og arbeider til daglig. Ikke minst er den en arena for kulturarrangementer. Et moderne liv skal leves samtidig som bygninger, torg og festningsverk skal ivaretas. Gamlebyen er en viktig turistdestinasjon med over 600 000 tilreisende per år. Også området rundt Gamlebyen med Isegran, Kongsten fort og Vaterland er sentrale i denne sammenheng.

Flere helleristninger og tegn fra førhistoriske levninger fordrer spesiell oppmerksomhet. Den maritime kulturarven på Isegran krever sitt fokus. Herregårdskultur med Elingaard i sentrum er attraktive besøksmål, mens kirkene forteller sin del av byens historie. Fredrikstad har også en mer moderne historie fra viktige industriperioder med blant annet flere bevarte trehus- og arbeidermiljøer og ikke minst tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted, et stort området som er i starten på en transformasjon.

Fredrikstad er opptatt av sine kulturminner og har mange krevende oppgaver i å bevare og ta vare på disse, både i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv. Verdifull arkitektur og verneverdige bymiljøer er noen av de sterkeste kortene vi har for å skape en attraktiv by. Et viktig prinsipp er vern gjennom bruk, å finne balansen mellom å ta vare på verdier og å skape nye, samtidig som særpreg og funksjonsdyktighet ivaretas. 

Stillingen er plassert i kommunens strategiske planmiljø i virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. Arbeidssted er Fredrikstad rådhus.

Vi kan tilby

- En spennende stilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv

- Et godt arbeidsmiljø, med dyktige, engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp

- Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Hovedoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver vil være:

- å utarbeide og følge opp en helthetlig kulturminneplan for kommunen

- veilede i kommunale plan- og byggesaksprosesser

- informere om kulturminneverdiene 

- følge opp kommunens områder i det nasjonale NB!-registeret, og bidra til at objekter eller områder sikres vern etter plan- og bygningsloven

- gi råd i kommunens samhandling med statlige og regionale myndigheter i spørsmål som gjelder bevaring av arkitektonisk og kulturhistorisk verdifulle bygninger, anlegg og miljøer

- bidra til å skape attraktive historiske arenaer samt fremme lokale tradisjoner (immaterielle kulturminner)

- fremme kulturminnenes estetiske, historiske og opplevelsesmessige verdier samt fremme kulturarvens betydning som verdi- og utviklingsressurs

- informere om låne- og tilskuddsordninger og delta i saksbehandling av søknader til kommunens kulturminnefond

- være rådgivende instans om vedlikehold og rehabilitering av bygninger med kulturhistorisk og antikvarisk verdi

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, f.eks. arkitekt, kunst- og kulturhistoriker, kulturminneforvalter, ingeniør eller arkeolog, fortrinnsvis på masternivå.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

- Du har gode samarbeidsevner og evne til medvirkning

- Du er fleksibel og evner å levere på korte tidsfrister

- Du kan formulere deg godt på norsk, både skriftlig og muntlig

- Du evner å jobbe systematisk og levere på et høyt faglig nivå

- Du har erfaring fra å jobbe med kommunale, fylkeskommunale eller statlige prosesser

- Du har innsikt i kulturminneloven og plan- og bygningsloven 

- Du er samfunnsengasjert og evner å kommunisere den historiske verdien kulturminnene har for framtiden

Personlig egnethet vil vektlegges.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som spesialrådgiver etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse.

Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til ev. intervju.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.

Spørsmål om stillingen rettes til plan- og samfunnsutviklingssjef Espen Eggen, tlf. 90766001.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.