Avdelingsleiar / Bygningsantikvar

Stillingstittel
100% fast stilling
Utlyst av
Ryfylkemuseet
Arbeidssted
Sand
Søknadsfrist
19.02.2020
Kontaktpersoner
Anna Ehrhardt
91 90 91 32 Send e-post
Stina Ekelund Erlandsen
91 90 51 06 Send e-post
Beskrivelse

Avdelinga for bygningsvern består av avdelingsleiar / bygningsantikvar, 3 faste handverkarstillingar der ein er driftsleiar, ein handverkar i prosjektstilling og ein bygningsantikvar i Fellestenestene for musea i Rogaland som Ryfylkemuseet disponerer ein del av.

Avdelinga er eit team med variert fagbakgrunn som skal løyse forskjellige oppgåver. Vi er på jakt etter ein ny kollega som passar i teamet, både med tanke på fagleg samansetting og som person. Difor vil vi legge vekt på personleg dugleik.

Avdelinga har ansvar for vedlikehald og restaurering av museet sine anlegg. Det antikvariske bygningsvernet på museet sine bygningar og fartøy står sentralt i arbeidet ved museet. I tillegg har Ryfylkemuseet stort fokus på å registrere, dokumentere og atterreise dei lokale, tradisjonelle bygningsfaga og tradisjonshandverket. Blant anna jobbar avdelinga også med haldningsskapande arbeid og formidling av tradisjonshandverk i regionen, er rådgjevar for bygningsvern i regionen og er aktiv i nasjonale og regionale nettverk for bygningsvern og handverkskompetanse på musea.

Ryfylkemuseet har over fleire år opparbeidd ein omfattande kunnskapsbank om eigne bygningar, lokal byggeskikk og handverkstradisjonar og tradisjonelt bygghandverk. I tillegg har museet hatt fokus på vidareutdanning av eigne handverkarar og har bygd opp spisskompetanse innanfor tradisjonshandverk og handverksforsking.

Museet er nå i gang med å formelt etablere eit bygningsvernsenter, som også vil ligge under avdeling for bygningsvern. Avdelingsleiaren for bygningsvern vil difor ha ei nøkkelrolle i å etablere bygningsvernsenteret og vidareutvikle potensialet til kompetansebygging og eigeninntening som ligg i avdelinga.

Vi ønskjer oss ein person som kan ivareta jobben som avdelingsleiar, men også kan bidra fagleg med bygningsantikvarisk arbeid. Blant oppgåvene vil vere:

 • Leiaroppgåver, oppfølging av personale og prosjekt
 • Utvikling av prosjekt, inkludert skriving av prosjektskildringar og søknadar, oppfølging og rapportering
 • Bygningsantikvariske vurderingar, utarbeide rapportar og restaureringsplanar i dialog med handverkarane
 • Leiing av arbeidet med bygningsvernsenter
 • Presentasjonar, foredrag og fagartiklar
 • Gjennomføre synfaringar og tilstandsvurderingar

Avdelingsleiaren har personal-, resultat- og budsjettansvar for avdelinga si. Stillinga inngår i leiargruppa på museet og rapporterer til direktøren.

Kontorstad er Sand, men avdelinga har ansvar for bygningar i heile regionen og ein del reiseverksemd må påreknast.

 

Krav til kompetanse og utdanning

Ei god forståing av antikvarisk bygningsvern og musealt bygningsvernarbeid er etter vårt syn avgjerande for Ryfylkemuseet sitt fokus på bygningsvern og tradisjonshandverk. Relevant erfaring er ein nøkkelkvalifikasjon for oss. Vi vil vekte dokumentert realkompetanse og relevant erfaring like høgt som utdanningskravet.

Stillinga er allsidig med varierte arbeidsoppgåver, difor kan ulike typar bakgrunn og utdanning vere aktuelle for oss.

Vi ønskjer at du:

 • Har erfaring frå museum eller antikvarisk bygningsvern på profesjonelt nivå.
 • Har høgare utdanning på masternivå i arkitektur, teknisk konservator, eller kulturminnerelaterte fag. Eventuelt at du har utdanning som handverkar og fleire år med relevant arbeidserfaring.
 • Har erfaring som leiar, eventuelt prosjektleiar.
 • Er opptatt av godt arbeidsmiljø og bedriftskultur og set HMS høgt.
 • Er fleksibel, trivst med tverrfagleg arbeid og likar å jobbe med mangfaldige oppgåver.
 • Har erfaring med å skrive rapportar, prosjektsøknadar og faglege vurderingar.
 • Har erfaring med å presentere fagleg innhald for eit variert publikum.
 • Har erfaring med handverksforsking eller eventuelt anna type forskingsprosjekt.

Det vil vera nødvendig med førarkort.