BNL MD

Decarbonisation of Buildings

Startdato
02.02.2022
Sluttdato
02.02.2022
Varighet
09.00 - 12.30
Beskrivelse

Bygninger står for 40% av EUs energibruk og omtrent 36% av energirelaterte klimagassutslipp, eller omtrent 25% av de totale klimagassutslippene. I Norge kan energieffektivisering av bygninger bidra til frigjøring av over 20TWh pr år, og ved riktig bruk av materialer og en forbedret byggeprosess vil også indirekte utslipp også kunne reduseres betraktelig.

Resultatet kan bli reduserte strømpriser og frigjort ren elektrisk energi til andre sektorer og eksport av energi til andre land.

Hvordan oppnår vi dette?

I EU er det nå økt fokus på energieffektivisering ved deep renovation og energy efficiency som hovedtema (se rapport fra EASAC: Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs). I Fit for-55-pakken er det økt fokus på "renovation" fordi EU nå ser hvor dyrt det vil være å dekke fossil 
energi som brukes til å varme opp byggene (både ved direkte bruk av gass, men også indirekte gjennom fjernvarme fra kull- og gasskraftverk) med fornybar elektrisitet.

Siden det vil innebære svært store investeringer i overføringslinjer og ny produksjon, så viser alle beregninger (EU bruker PRIMES-modellen, mens i Norge har vi brukt TIMES-modellen til å undersøke dette) at det mest 
lønnsomme er å redusere behovet. Dette er det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme tiltaket når vi skal nå klimamålene. Utfordringen er at det ikke er privatøkonomisk lønnsomt – hovedsakelig fordi privatpersoner har en forventning om å få nedbetalt tiltaket innen 3-5 år, mens tiltakets faktiske 
levetid kan ligge mellom 15-60 år. Så de tekniske løsningene finnes, det er å få på plass de finansielle modellene for å utløse dette som er utfordrende.

Dette seminaret presenterer resultatene fra en ny rapport fra den europeiske 
akademisammenslutningen EASAC: Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs, og ser nærmere på potensialet for reduksjon av klimagassutslipp og energibruk i bygninger i Norge og hvordan dette kan oppnås. 

 

09:00 - 09:10   Innledning
                          Asgeir Tomasgard, FME NTRANS 

09:10 - 09:40   EUs politikk på klimagassutslipp og energibruk knyttet til bygninger - Presentasjon av
                          hovedresultatene fra EASAC rapporten

                          Arild Gustavsen, FME ZEN

09:40 - 10:00   Energieffektiviseringspotensialet for bygningsmassen i Norge
                          Nina H. Sandberg, SINTEF Community

10:00 - 10:20   Materialer og utslipp knyttet til bygninger
                          Helge Brattebø, NTNU 

10:20 - 10:40   Utslipp i byggefasen – hvordan få ned disse?
                          Kristin Fjellheim, SINTEF Community

10:40 - 11:00   Pause

11:00 - 11:20   Eksempler på løsninger som bidrar til mindre energibruk og utslipp
                         Marit Thyholt, Skanska

11:20 - 11:40   Område-perspektiv - hvilke fordeler kan man oppnå ved å se på hele områder
                          isteden for enkeltbygg

                         Bjørn Ove Bertelsen, Trondheim Kommune

11:40 - 12:30   Paneldebatt     

Arrangementet strømmes.
Hvorvidt det også blir mulig å delta fysisk avhenger av gjeldende smittevernsrestriksjoner.              

Pris
Gratis
Arrangør
Det Norske Videnskaps-Akademi
Lenke
Adresse
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo