Universell utforming og kulturminner

Foto: Bergen kommune

Bygninger og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at de er tilgjengelig for alle.  Personer med nedsatt funksjonsevne skal ikke diskrimineres. Dette gjelder også kulturminnefeltet. Hva gjør man når kravene ikke kan oppfylles på grunn av vern, sikkerhet eller økonomi?

Kulturminner bør kunne besøkes og oppleves av alle. Offentlige bygninger skal tilrettelegges for synshemmede og besøkende med bevegelseshemninger. Dette gir mange utfordringer for en vernet eller fredet bygning. Vi har samlet veiledninger og lenker om temaet.

Vernede bygninger og universell utforming UU

Riksantikvaren arbeider for å utvikle gode, praktiske løsninger for å kombinere vern og tilgjengelighet. 

Tilgjengelighet til kulturminner er viktig, og Riksantikvaren ønsker at kulturminner landet rundt skal kunne besøkes og oppleves av alle. I noen tilfeller er det en utfordring å få til gode løsninger som både ivaretar tilgjengeligheten og som tar vare på kulturminneverdiene.   

 Kirkene er de bygninger som det har vært arbeidet lengst med når det gjelder tilgjengelighet. Vi har lært at det er nødvendig med praktisk og konkret samarbeid med deltagelse av lokale kirkeverger og prester og representanter for handikaporganisasjonene.                          

Tiltak for universell utforming blir regelmessig overveid i Riksantikvarens ulike bevaringsprogrammer, deriblant programmet for verdensarvsstedene og i verdiskapingsprogrammets pilotprosjekter. I ruinprosjektet arbeides det med tilgjengelighet ved alle pågående konserverings- og istandsettingsarbeider.                          

 Se mer på  Riksantikvarens temaside om Universell Utforming.

Prosessverktøy for Kulturminnevern og universell utforming

Veilederen Prosessverktøy for Kulturminnevern og universell utforming bygger på et pilotprosjekt som hadde som mål å avdekke kommunenes behov for mer veiledning om hvordan universell utforming kan løses innen kulturminnevernet. 

Last ned Prosessverktøy: Kulturminnevern og Universell Utforming      

Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo

Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo er et viktig bidrag til Byantikvarens arbeid med kulturminner og universell utforming. Veilederens målgruppe er private tiltakshavere, arkitekter, kommunale forvaltere av verneverdige bygninger og kommunale etater, som Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten.

Last ned veileder: Tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo

Regelverk rundt universell utforming

Universell utforming handler om å oppnå et inkluderende samfunn der alle kan delta på så like vilkår som mulig. Dette innebærer at produkter og omgivelser utformes slik at de kan brukes av alle, uten behov for spesialtilpasninger.

Les mer Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sitt kurs i universell utforming

UU-kurs fra DiBK

Universell utforming.jpg
uu-veileder18-siste-utgave-1.jpg