Ny norsk standard for tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk

Før arbeidene begynte på Andvord. Foto: Stokk & Stein

I vårt langstrakte land finnes det mange bygninger det er viktig å ta vare på. Disse bygningene representerer store verdier ikke minst kulturelt, men også økonomisk. De er en del av vår kulturarv som det er et politisk mål å bevare.

 

Riksantikvaren har det overordnede ansvaret for mellom tre og fire tusen fredete bygninger i landet, mens den enkelte fylkeskommunen har det daglige forvaltningsansvaret i henhold til kulturminneloven. I tillegg til de fredete bygningene vil de samme prinsippene for bevaring også gjelde for alle verneverdige bygninger, og da kommer vi fort opp i et betydelig antall.

Nye forskriftskrav om vern av bygninger

Eier du en verneverdig bygning som er i dårlig stand, kan kommunen fra og med nyttår 2013 pålegge deg å utbedre bygget. En ny forskrift til plan- og bygningsloven ble gjeldende fra årsskiftet, for å forhindre at bevaringsverdige bygg går tapt.

Kommunen kan rette pålegg om utbedring mot eier eller den ansvarlige når forfall eller skader vil føre til at en bygning med høy bevaringsverdi eller deler av den forfaller dersom det ikke skjer nødvendig utbedring.

Norskledet europeisk standardiseringsarbeid
En ny Norsk Standard, NS-EN 16096 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk er nettopp kommet på markedet. Den bygger på NS 3423 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger og på NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk som er en rammestandard. NS-EN 16096 er utarbeidet som en felles europeisk standard og den finnes i norsk og engelsk utgave. Terje Nypan hos Riksantikvaren har ledet den europeiske standardiseringskomiteen og Standard Norge har vært sekretariat. Håvard Christiansen fra Forsvarsbygg har også deltatt i arbeidet.

- Hvorfor er denne standarden så viktig?

- Det er et stort behov for å få oversikt over tilstanden til alle de fredete bygningene. Vi må vite bygningenes tilstand for å kunne dokumentere hva det vil koste å bringe bygningene opp på et akseptabelt nivå, svarer Terje Nypan. - Med hensyn til alle verneverdige bygninger er det viktig at en tilstandsanalyse kan gjennomføres etter en enhetlig og definert metode, og på en måte som sikrer høyest mulig grad av objektivitet i vurdering av tilstand og eventuelle tiltak. Riksantikvaren ønsker at tilstanden på alle fredete bygninger skal registreres og vurderes etter standarden.

Standarden – et verktøy for å følge opp forskriften
Kort fortalt beskriver standarden hvordan tilstanden på fredete og verneverdige bygninger skal kartlegges, og hvordan behov for nødvendige tiltak skal angis slik at bygningene kan bringes opp på et ordinært vedlikeholdsnivå og holdes på det nivået. Tilstandsanalysen omfatter i første rekke eksteriører, byggetekniske konstruksjoner og tekniske installasjoner, og kan danne grunnlag for en detaljert planlegging og gjennomføring av de nødvendige tiltakene. Standardens prinsipper kan også anvendes på andre typer fredete og verneverdige byggverk eller deler av slike. Det kan for eksempel være minnesmerker, ruiner, terrengmurer og broer.

- Kan den nye europeiske standarden spille en rolle for oppfølging av byggesaksforskriftene?

- Den nye forskriften er dessverre ikke veldig godt egnet til å bekjempe forfall av viktige kulturminner. Forskriften forutsetter til dels svært komplisert skjønnsutøvelse for kommuner, som særlig kan bli et problem i mindre kommuner som mangler kulturminnefaglig kompetanse, svarer Nypan. - Det er her den nye, europeiske standarden for bevaringsverdige byggverk kan komme inn i bildet. Den er et verktøy nettopp for å kartlegge tilstanden, identifisere tiltak og definere nødvendig vedlikehold av bevaringsverdige bygg.

- Blir det nå lettere å planlegge vedlikeholdet?

- Det blir lettere når man har en ”mal” for arbeidet, et hjelpemiddel som denne standarden representerer. Samtidig er det en fordel å kunne vise til en standard for det arbeidet som skal gjøres. Standarden gir også en liten orientering om prinsippene for vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger.

Lavere totalkostnader og flere bygninger bevart
Nypan kan ikke love at selve vedlikeholdsarbeidet blir billigere med standarden, men prosessen fram blir enklere, og dermed kan totalkostnadene bli mindre. Ved systematisk og forebyggende vedlikehold viser også erfaring at de samlede kostnader til vedlikehold blir lavere enn om man venter med arbeider til skadene er blitt mer alvorlige.

- Vil standarden kunne bidra til at flere bygninger kan beholde sitt opprinnelige utseende?

- Det er en del av målet vårt at slike bygninger blir holdt vedlike slik at historien kan leses i bygningenes utseende. Standarden vil bidra til å sette økt fokus på behovet for vedlikehold, og den viser hvordan dette kan planlegges. Det er viktig å huske at det stilles andre krav til vedlikeholdet av eldre bygninger enn det som er tilfellet for nybygg, avslutter Nypan.

Produktinformasjon
NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
NS-EN 16096 Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Rolf Duus.

Denne artikkelen har også vært på trykk i Byggeindustrien nr. 3-2013.