Fylkeskommune med ambisiøse målsetninger i bygningsvernet

Her arbeides det med å skifte ut råteskadd tømmer i en laftekonstruksjon.

Da Bygg og Bevar holdt stand med medlemsbedrifter på den store bygg og anleggsmessen Bygg Reis Deg, var hele 6 av 19 deltakere fra Oppland. Kanskje ingen tilfeldighet. 

Oppland er nemlig fylket med flest vernede bygg og fylkeskommunen er blant de fremste på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Vedtak gjort i fylkestinget akter nå å styrke denne posisjonen.  

Ambisiøse målsetninger

Nasjonale målsetninger på kulturminnevernfeltet angir at alle fredede bygg i privat eie skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Dette er en forpliktelse fylkeskommunen ønsker å ta på alvor. Det viser de ambisiøse mål fylkestinget har vedtatt for den videre satsningen på bygningsvernet. Innen 2020 skal alle fredede bygninger i fylket ha et normalt vedlikeholdsnivå basert på en kvalitetsstandard for antikvarisk arbeid. Det skal satses på å styrke bygningsvernrådgivertjenesten i samarbeid med museene for å bidra til økt interesse og positive holdninger rundt bygningsvern. Det tverrfaglige samarbeidet skal dessuten styrkes og ressursene til satsningen skal økes. Måloppnåelsen skal styrkes med et økt fokus på hele verdikjeden i bygningsvernet.

Fokus på hele verdikjeden

Et godt vedlikehold av gamle bygninger kan være krevende. Det forutsetter kunnskap om gamle teknikker, stilhistorie og materialer. Håndverkere med kunnskap om gamle hus er dessuten en knapp ressurs. Å kanalisere ressurser mot sikring av tilgangen på denne typen kunnskap er avgjørende. Fylkespolitiker Ragnar Nordgreen (Ap) understreker at den delen av kulturarven ikke er noen selvfølge:

- Disse byggverkene er bygd ved hjelp av håndverksteknikker, til dels også materialer som ikke er i bruk i moderne byggevirksomhet. Mens byggene er materiell kulturarv, er håndverket, den tilhørende teknikken, ikke-materiell kulturarv, til dels preget av "taus kunnskap". Kunnskapen overleveres ikke i bøker eller forelesninger, men ved å gjøre som mesteren gjør.  Det er en diger utfordring å holde håndverksteknikkene i hevd og levende, fordi det ikke finnes helhetlig utdanningstilbud på feltet.

Styrking av kompetansen

En troverdig satsning på bygningsvern bør inkludere hele verdikjeden. For Oppland sin del gjelder ikke dette bare styrking av kompetansen innenfor etablerte håndverksbedrifter i restaureringsnæringen. Målsetningene søker å tilrettelegge for et helhetlig, forutsigbart og langsiktig opplæringstilbud av høy kvalitet innen tradisjonshåndverk og bygningsvern. Dette skal foregå i samarbeid med kompetansemiljøer innenfor tradisjonshåndverk ved museer, utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Med et sterkt miljø innen tradisjonshåndverk, skal bygningsvernkompetansen kunne fremmes som et mulig eksportprodukt.