Gratis rådgivning til huseiere

For Østre og Vestre Toten og Gjøvik

Eldre våningshus restaureres. Foto: Mjøsmuseet

Solide materialer, godt håndverk og verdifulle tradisjoner er stikkord for å karakterisere gamle bolighus på gårdsbruk. - Kalde, upraktiske og gammeldagse vil mange eierfamilier hevde. - Etterisoler, moderniser og forny det som er nødvendig, men med ansvarsfølelse og innenfor antikvarisk akseptable rammer, oppfordrer myndighetene. Rådgivningen innen rammen av ett dagsverk fra Mjøsmuseet, gjelder for kommunene Østre og Vestre Toten og Gjøvik.

Bygningene på gårdsbruk er ofte veldig tydelige og viktige elementer i kulturlandskapet. Iløpet av de siste ti-årene har mange blitt borte enten ved at de er blitt revet eller at de har blitt bygget om og forandret til det ugjenkjennelige. Dårlig tilpassede ombygninger, tilbygg og vindustyper er kjente fenomen.

Vær tradisjonsbevist - undersøk før riving

Mange undervurderer sine egne hus, i sær det gamle bolighuset.

Undersøk historien til huset, tilstanden og kontakt rådgiver før noe rives. Huset har ofte bedre kvaliteter enn eieren tror. Materialene i gamle vinduer, dører og panel var ofte bedre og mer håndplukket/tilpasset formålet tidligere.

Ikke sløs med penger ved å bytte ut unødvendig mye. Benytt arkitekthjelp. Det koster lite i den store sammenhengen. 

Når Mjøsmuseet gir råd

Det kan være i forbindelse med at eier ønsker å få vurdert bygningens brukspotensial i forhold til bevaring, dens hensiktsmessighet, hvilke verdier, hvilke utfordringer og hvilket nivåen bør legge seg på i et istandsettingsarbeid.

Etter en befaring lages det en rapport som sendes eier. Dette er en gratis tjeneste fra museet innenfor rammen av ett dagsverk, og som gjelder for kommunene Østre og Vestre Toten og Gjøvik. Tjenesten har aktualitet særlig der:

  • Eier ønsker å ta i bruk bygningen og trenger råd og veiledning på generelt grunnlag, eller
  • Eier konkret har til hensikt å søke tilskudd til istandsetting eller også
  • Eier er i en prosess der riving kan være et alternativ.

Som en oppfølging av dette bør det gjennomføres en teknisk forundersøkelse med kostnadsoverslag. Dette er viktig før en evt. rivesøknad og er obligatorisk vedlegg til en søknad om tilskudd. Til dette arbeidet bør det engasjeres håndverker med spesialkompetanse i restaureringshåndverk/ istandsettingsarbeider på antikvarisk grunnlag. Rapporten fra Mjøsmuseet kan være innspill til håndverker og dersom eier ser det tjenelig, et vedlegg til en tilskuddssøknad.

Aktuelle tilskuddsordninger:

Oppland fylkeskommune ved Fylkeskonservator kan gi tilskudd til:

  • Teknisk forundersøkelse ev. også til arkitekthjelp. Ingen søknadsfrist.
  • Strakstiltak for å redde bygninger. Ingen søknadsfrist.
  • Gjennomgang av restaureringstiltak på fredete bygninger. Søknadsfrist 1. desember.
  • Link til mer informasjon om tilskudd

SMIL-ordningen i kommunen, tilskuddsmidler bevilget over jordbruksavtalen. Ikke alle kan søke. Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen for å få vite om du er kvalifisert søker, og hva kommunen kan gi tilskudd til.

Norsk kulturminnefond, har administrasjon på Røros. Søknadsfrist 1. november. Fondet krever normalt 50% privat andel i finansieringen, i noen tilfeller kan de gå ned til  30%. Ved større prosjekter anbefales det å dele opp dette og søke på mindre delprosjekter. 

Les mer på Kulturminnefondets hjemmesider

 Tilskuddene fra de ovenfor nevnte ordningene går til restaurering, reparasjon/ sikring for å sikre bygningens antikvariske verdi. Det gis ikke tilskudd til ombygging/ tilbygg, standardheving eller tekniske installasjoner som er knyttet til bruk.

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som støtter tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Tolskudd fra stiftelsen regnes som private midler jf. Kulturminnefondets retningslinjer.

Stiftelsen UNI

For å kontakte bygningsvernrådgivertjenesten ved Mjøsmuseet, ring 99 70 80 18 eller send e-post til trond.raddum@mjosmuseet.no