Du er aldri ferdig utlært

Utdanning i bygningsvern, samtidig som du jobber

Foto: Akershus bygningsvernsenter

15 april er søknadsfristen for å komme med på fagskoleutdanningen, «Innføring i bygningsvern». Utdanningstilbudet er spesielt egnet for tømrere, murere, snekkere, malere, blikkenslagere og innen trevare- og bygginnredningsfaget. Utdanningen gjennomføres over ett år med samlinger og nettbasert veiledning.

Minst 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050. Markedet for renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse (ROT) er på om lag 135 mrd. kr, der 60 mrd av dette er knyttet til boliger. Dette er omtrent like stort som nybyggmarkedet for boliger og næringsbygg til sammen, og innenfor dette finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles i henhold til antikvariske krav. Riksantikvaren stiller nå krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og annen eksisterende bygningsmasse skal istandsettes. Studiet skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk bygningsvern for bygninger som er bygget med materialer og teknikker som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring.

Riksantikvaren har en utfordring i å nå 2020-målsettingen om å redusere tapet på verneverdige kulturminner. Håndverkerne er nøkkelen til å lykkes, og dette studiet er et stort skritt på veien

Harald Ibenholt, Riksantikvaren
IMG_6318.JPG

Lesking av kalk under en helgesamling for studentene ved Fagskolen innlandet. Foto: Bygg og Bevar

Fakta: To fagskoletilbud

Fagskolen innlandet tilbyr ett års deltidsstudium i bygningsvern som gir 30 studiepoeng.

Fagskolen Hordaland tilbyr et toårig deltidsstudium i klassisk bygningshåndverk og restaurering som gir 60 studiepoeng. Begge studiene har søknadsfrist 15. april.

Søkere må oppfylle ett av disse opptakskravene: Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen relevante fag

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

 

Samordna Opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09
Kontakt Samordna Oppta

Riksantikvarens krav til utførende håndverkere

Dette er kravene Riksantikvaren stiller til håndverkere. Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver.

Fylkeskommunen kan tillempe kravene for de enkelte tiltak i lys av den faktiske situasjonen og tiltakets karakter.

Lærlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen. Disse kravene gjelder også fredete og listeførte kirker.

 

Nettbasert undervisning – tilpasset yrkesaktive

Studiet ved Fagskolen innlandet gjennomføres i samarbeid med fagmiljøene på Valdresmusea, Rørosmuseet og Vest-Telemark Museum, med ni helgesamlinger og 16 kveldsundervisningsøkter. 

Fagskolen i Hordaland tilbyr et toårig nettbasert studium i Klassisk bygningshåndverk og restaurering. Dette tilsvarer 1 år på fulltid og gir 60 studiepoeng. Studiet er planlagt gjennomført med 6 ukesamlinger hvert skoleår pluss eksamensdager. I tillegg kommer nettundervisning mellom samlingene. 

Det er dermed mulig å kombinere studiene med heltidsarbeid! 

 

Hvor søker du?

Søknadsfrist er 15. april. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.samordnaopptak.no. Her finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Opptaket åpner 1. februar i Samordna Opptak.

Vitnemål og attester skal sendes Fagskolen Innlandet eller Fagskolen i Hordaland innen 15. april. Hvis du søker etter søknadsfristen, må du sende søknaden direkte til skolen.