Bli fagskoletekniker innen bygningsvern

#

15 april er søknadsfristen for å komme med på fagskoleutdanningen, «Innføring i bygningsvern». Utdanningstilbudet gjelder for håndverkere innen fagene tømrer-, murer- og trevare- og bygginnredningsfaget. Utdanningen gjennomføres over ett år med samlinger og nettbasert veiledning.

Studiet "Innføring i bygningsvern" er utviklet etter initiativ fra byggenæringen og Riksantikvaren. Bakgrunnen er det økende behovet for fordypning i lærefagene for arbeider på bygninger oppført før ca. 1955. Arbeider på denne bygningsmassen krever forståelse for tidligere tiders kunnskap og tradisjon. Kunnskapen er etterspurt; husene blir eldre og håndverkere som behersker håndverkstradisjonene blir færre. Både Byggenæringens Landsforening (BNL) og Riksantikvaren er opptatt av at det utarbeides strengere kompetansekrav til slike arbeider. Studiet er et ledd i dette arbeidet ved at det gir formell kompetanse.

– Riksantikvaren har en utfordring i å nå 2020-målsettingen om å redusere tapet på verneverdige kulturminner. Håndverkerne er nøkkelen til å lykkes, og dette studiet er et stort skritt på veien,konstaterer Harald Ibenholt, seksjonssjef i Riksantikvaren.

Minst 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050. Markedet for renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse (ROT) er på om lag 135 mrd. kroner, hvorav boliger er på om lag 60 mrd. kroner. Dette er omtrent like stort som nybyggmarkedet for boliger og næringsbygg til sammen. Innenfor dette finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles etter antikvariske krav. Riksantikvaren stiller nå krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg

img_1448.jpg

- "Dagens beste videreutdanningstilbud for praktiserende håndverkere som gjør arbeid på eldre bebyggelse" Jostein Utstumo. Foto Bygg og Bevar

Nettbasert undervisning – tilpasset yrkesaktive

Utdanningen er bygget opp av fem emner som består av ett eller flere temaer. Utdanningen gir 30 fagskolepoeng. Utdanningen gjennomføres over et år, med samlinger etter oppsatt plan. Mellom samlingene er det nettbasert veiledning og undervisning i form av videomøter til avtalte tider.

Samlingene er på Fagskolen Innlandet, avdeling Gjøvik, og på Røros i samarbeid med Røros Ressurs og Rørosmuseet. Noen av samlingene legges til også andre steder som Maihaugen og Drøbak.

 

Hvem kan søke?

Opptak Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Opptakskravet til studiet er en av følgende alternativer:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Minst 5 års relevant erfaring
  • Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

 

 

Hvor søker du?

Søknadsfrist er 15. april. Alle søknader skal skje elektronisk via www.vigo.no. Vitnemål og attester skal sendes Fagskolen Innlandet innen 15. april. Hvis du søker etter søknadsfristen, må du sende søknaden direkte til skolen.

 

 Les mer om utdanningstilbudet "Innføring i Bygningsvern"