Drenering er normalt ikke søknadspliktig

#

En lokal drenering som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett er unntatt søknadsplikt

En lokal drenering som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett er unntatt søknadsplikt. Det er også reparasjoner på vann- og avløpsanlegg når det forekommer ledningsbrudd.

Dersom man blir pålagt å sanere eller legge om eksisterende stikkledning (stikkledning er en vann- eller kloakkledning som forbinder en bygning med et offentlig eller privat hovedledningsnett) regnes ikke dette som en reparasjon ved rør- og ledningsbrudd. En slik omlegging er derfor ikke direkte unntatt fra søknadsplikt.

Plassering av vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledninger, er søknadspliktig. Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig må du kontakte kommunen.

 

Kilder

"Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2" Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. 

https://dibk.no/

Relevant regelverk

SAK (10) § 4-1