Steinull fra Rocwool. Foto: Rockwool

Steinull

Steinull er en type mineralull, som er en samlebetegnelse for isolasjon produsert av mineralske fibre. Steinull kan benyttes som isolasjon mot varme, kulde, brann, vibrasjoner og støy. Det er stor variasjon i tetthet og tykkelse på de ulike produktene.

Steinull produseres av stein som smeltes og spinnes til fibre ved ca. 1500°C. Syntetisk bindemiddel og vannavstøtende ingredienser er også inkludert i ferdigprodusert isolasjon.

Steinull produseres i Norge, Norden og Europa.

Sirkulær økonomi

Enkelte steinullprodusenter benytter noe resirkulert materiale i sine produkter, normalt eget produksjonsavfall, men andelen er lav. Funksjonell levetid for innebygget steinull er meget lang. Steinull bør alltid bygges inn for å unngå fiberavgivelse.

Steinull gjenvinnes normalt ikke i dag, og avhendet materiale går til deponi. Prosjekter er i gang, blant annet i Europa for å utvikle løsninger for å resirkulere steinull og annen mineralull.

Helse og inneklima

Frie syntetiske mineralfibre (glassfiber og steinullfiber) kan forårsake mekanisk irritasjon av hud, øyne og slimhinner i luftveier og svelg. Dette er i hovedsak et problem knyttet til yrkesrelatert eksponering. Nivåene av slike fibre i vanlige innemiljøer er i de aller fleste tilfeller svært lave og medfører ubetydelig risiko for symptomer hos de fleste.

Varierer med tykkelse og tetthet

Ikke fornybar men rikelig

Steinull produseres av stein som smeltes og spinnes til fibre ved ca. 1500 C.  

Bindemiddel som vanligvis er oljebasert.

Resirkulering og deponi

Steinull er uorganisk og forringes ikke i løpet av levetiden dersom beskyttet. Materialet er ikke utsatt for setninger over tid. Mineralull kan resirkuleres.

En del av materialet går til deponi

Lav risiko

Enkelte mindre skadelige kjemikalier benyttes i produksjon. Det er ikke registrert kjemikalier på REACH kandidatliste i steinull i sin ferdige form, men EPD bør etterspørres.

Lav risiko

Det kan være fare for avgivelse av skadelige fibre fra utildekket mineralull. All mineralull bør derfor kapsles inn. 

Det finnes norske EPD’er for steinull produkter. Enkelte himlingsplater av mineralull er svanemerkede.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as