Risør. Foto: Tanja Røskar

Søk om tilskudd til kulturminnevern

Agder fylkeskommune

Det er nå klart for å søke på to fylkeskommunale tilskuddsordninger i Agder. Begge ordningene har søknadsfrist 10. februar. Det kan søkes om tilskudd til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg, samt tilskudd til mindre kulturminnetiltak.

Agder fylkeskommune utlyser nå to tilskuddordninger med søknadsfrist 10 februar. 

 

Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg

Denne tilskuddsposten er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av en istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner, organisasjoner, interessegrupper og institusjoner kan søke om tilskudd. Ved tilskudd til enkeltpersoner kan søkerens økonomi bli gjenstand for vurdering.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til konkrete restaureringstiltak av alle typer. Tilskuddet er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av en istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Det kan gis tilskudd til kunnskapsformidling, registrering, skjøtselsplaner og ulike prøveprosjekt.

Det gis normalt ikke tilskudd til ordinære vedlikeholds- eller skjøtselstiltak.

Det gis normalt ikke tilskudd til tiltak på bygninger eller anlegg i offentlig eie.

Rapportering og utbetaling av tilskudd

 • Tilskuddet må benyttes i løpet av 2021.
 • Tilskuddet utbetales etter gjennomført tiltak og rapportering.
 • Rapport og utbetalingsanmodning må sendes fylkeskommunen senest 1. desember 2021.
 • Generelle og spesielle vilkår for den enkelte tildeling beskrives i det enkelte tildelingsbrev. Hvis rapporten ikke dokumentere at tiltaket er gjennomført i tråd med disse vilkårene kan tilskuddet trekkes tilbake.
 • Ved manglende rapportering innen fristen 1. desember 2021 bortfaller tilskuddet.
Pixmac 12017276

Her søker du

Søknadsfrist er 10. februar 2021.

Søknader må leveres i digitalt søknadsskjema. Søkere må logge inn via ID-porten.

I søknadsskjema vil det bli etterspurt:

 • Nødvendig informasjon om søker.
 • En detaljert beskrivelse av tiltaket.
 • Relevante fotografier/skisser.
 • Budsjett- og finansieringsplan.

 

Kontaktpersoner

Rådgiver Eivind Dalseg: eivind.dalseg@agderfk.no
Konsulent Rolf Einar Huus:

Tilskudd til mindre kulturminnetiltak

Denne tilskuddsposten skal bidra til arbeid med tilrettelegging, formidling og å ta i bruk kulturminner til et godt formål. Det er en intensjon med ordningen å støtte opp om arbeid i frivillige lag og foreninger.

Hvem kan søke om tilskudd?

Det er en målsetning at tilskuddene skal bidra til å styrke arbeidet i frivillige lag og foreninger. Private og organisasjoner kan søke.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om midler til tilrettelegging, formidlingstiltak eller til å ta i bruk et kulturminne til et formål.

Gode tiltak som er forankret i kommunale kulturminneplaner, som del av et handlingsprogram eller som et prioritert kulturminne, vil bli prioritert.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?

Alle søknader vil bli vurdert enkeltvis, men søkere kan ikke forvente at større tilskuddsbeløp kan gis over denne tilskuddsordningen. Dette er en tilskuddspost for mindre, enkle, tiltak.

Det er et krav for å få tilskudd at tiltaket har en egeninnsats og/eller en egenfinansiering. Tilleggsfinansiering fra andre vil også regnes som positivt for søknaden.

Rapportering og utbetaling av tilskudd

 • Tilskuddet må benyttes i løpet av 2021.
 • Tilskuddet utbetales etter gjennomført tiltak og rapportering.
 • Rapport og utbetalingsanmodning må sendes fylkeskommunen senest 1. desember 2021.
 • Generelle og spesielle vilkår for den enkelte tildeling beskrives i det enkelte tildelingsbrev. Hvis rapporten ikke dokumentere at tiltaket er gjennomført i tråd med disse vilkårene kan tilskuddet trekkes tilbake.
 • Ved manglende rapportering innen fristen 1. desember 2021 bortfaller tilskuddet.