Ta et tak - aksjonen

#

Norsk Kulturarvs aksjon "Ta et tak" skal forhindre forfall av våningshus og driftsbygninger over hele landet. Aksjonen deler ut tilskudd til både lag, foreninger og privatpersoner. I år har aksjonen fått 3 millioner fra Stiftelsen - UNI. Du kan søke midler frem til 15.oktober   

Ta et tak aksjonen startet  i 1998, og nå i 2017 setter Norsk Kulturarv i gang den 11 i rekken. Den viktigste bidragsyteren til aksjonen er Stiftelsen UNI, som i år besluttet å innvilge 3 mill. til formålet.

 

Hvorfor en "Ta et tak" aksjon?

Tidligere erfaringer viser at aksjonens støtte har hatt stor betydning for mange bygningers fremtid, og den private innsatsen som investeres i prosjektene er mange ganger større enn tilskuddet. Aksjonen har til sammen bidratt til å redde ca. 3150 bygninger

Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv. Kulturarven er kilde til livskvalitet gjennom gode opplevelser, samtidig som kulturarven gir grunnlag for næringsdrift. Inntekter som blir skapt, kan i neste omgang bli tilbakeført til vernearbeidet. Utvikling av nye næringer gjennom aktiv bruk, er en vesentlig del av Norsk Kulturarvs arbeid.

 

Hvem kan søke?

«Ta et tak» aksjonen som retter seg mot skadeforebyggende tiltak i våningshus og driftsbygninger over hele landet. Både privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og organisasjoner kan søke tilskudd.

Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Norsk Kulturarv ønsker størst mulig geografisk spredning på tiltakene som får støtte. 

 

Søknadsfrist 15 oktober 

Her finner du søknadsskjemaet

 

Norsk Kulturarv Logo
Norsk Kulturarv

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) vart oppretta i 1993 av Oppland fylkeskommune og har 29 innskytarar av eigenkapital, hovudsakleg frå offentleg sektor. Norsk Kulturarvs visjon er "Vern gjennom bruk".

Stiftelsen arbeider med haldningskapande virksomheit, informasjon og formidlar verdiar som inspirasjon, kunnskap og identitet. 

Norsk Kulturarv skal:

  • Ivareta interessene til eigarar og brukarar av freda og verneverdige kulturminner
  • Arbeide for og delta aktivt i forsvarleg næringsutnytting av kulturarven
  • Gjennom økonomisk og fagleg bistand drive aktivt kulturminnevern med heile landet som arbeidsområde