Spørsmål og svar om kompensasjon til bedrifter for tapt omsetning

#

Foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. Forslaget skal behandles i Stortinget. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.

Hvem kan søke?
Alle norske bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningssvikt i mars måned på grunn av koronaviruset.

Hva får de?
En prosentandel av de faste kostnadene bestemt av hvor mye omsetningen har falt.

Når kommer pengene?
Medio april, for mars måned.

Er det unntak?
Ja, se nærmere beskrivelse av ordningen under.

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen

Ordningen gjelder i første omgang for hver av månedene mars, april og mai 2020.

For å måle tapt omsetning, melder foretakene selv inn omsetning i mars 2020 og mars 2019. Dersom foretaket ikke har vært i drift i mars 2019 (startet opp etter dette), meldes et gjennomsnitt av omsetningen i januar og februar 2020.

Bedriften må ha hatt et omsetningstap på minst 20 prosent fra mars 2019 for å falle inn under ordningen i mars 2020. Omsetning av finansaktiva regnes ikke med. For hver av månedene april og mai må omsetningstapet være 30 prosent, sammenlignet med 2019.

Bedriftene skal selv rapportere inn kostnader som kan føres på disse postene i næringsoppgaven:

 • 6300 (leie av lokaler)
 • 6340 (lys, varme)
 • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.)
 • 6400 (andre leiekostnader)
 • 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.)
 • 6995 (kontorkostnader - bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk)
 • 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler)
 • 7490 (kontingenter)
 • 7500 (forsikringspremie)
 • Netto renteutgifter

Kostnadene periodiseres og oppgis uavhengig av når fakturaen betales.

 

 • Finansnæringen (avgrensning basert på finansskatten)
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • Utenriks sjøfart, unntatt passasjertransport
 • Olje- og gassutvinning (som er under oljeskattregimet)
 • Private barnehager (egen støtteordning)
 • Flyselskaper (de som gjør bruk av egen støtteordning for luftfart)

Ordningen gjelder:

 • alle skattepliktige registrerte foretak i Norge. 

Ordningen gjelder ikke:

 • foretak uten ansatte (med unntak av ENK)
 • selskap uten aktivitet
 • selskap under konkursbehandling

For foretak med 30 prosent omsetningstap eller mer (20 pst. i mars) beregnes kompensasjonen slik:

Kompensasjon = Omsetningsfall i % x (uunngåelige faste utgifter – egenandel) x justeringsfaktor

Der egenandel er:
0 for bedrifter som er stengt etter statlig pålegg
10 000 kr/ mnd for andre bedrifter

Justeringsfaktor:
0,9 for bedrifter som er stengt etter statlig pålegg
0,8 for andre bedrifter
Nedre grense for utbetaling er 5000 kr per måned.
Et tak per foretak (juridisk person) per måned er utbetaling på 30 millioner kr. For konsern kan maksgrensen bli høyere.

 

Ja, se punkt 7 om beløp egenandel og justeringsfaktoren i utregning av kompensasjonen.

Det etableres en egen portal der hver enkelt bedrift søker om kompensasjon. Om bedriften oppfyller kriterier for utbetaling, skjer utbetalingen automatisk. Søknaden vil enten bli avvist eller gå til manuell behandling, dersom kryssjekker viser store avvik. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.

Første utbetaling skjer så raskt som mulig i april, basert på tall rapportert for mars.

Slik ordningen er presentert nå får oppstartsbedrifter ikke støtte når de ikke har hatt omsetning i januar og februar.

Fakta om kontantstøtten til bedriftene 

Bedrifter som har fått omsetningssvikt på grunn av koronaviruset kan søke om erstatning for å få dekket omsetningsuavhengige kostnader. Ordningen gjelder for mars, april og mai. Det søkes separat, og utbetales, for hver måned.

 • Regjeringen har satt et krav om omsetningssvikt på 30 prosent. For mars settes inngangskravet til 20 prosent. Begrunnelsen er at smitteverntiltakene slo inn halvveis i måneden.

 • Det er spesifisert en liste med regnskapsposter som dekker de faste kostnadene. Bedriftene skal selv rapportere inn kostnader som kan føres på 11 poster i næringsoppgaven: 6300, 6340, 6395, 6400, 6700, 6995, 7040, 7490, 7500, og netto renteutgifter.

 • Regjeringen foreslår at bedrifter som er formelt nedstengte skal få mer enn andre. Kompensasjonen utregnes derfor etter en formel ( lenke til Q&A) der det settes en egenandel på 0 for de formelt nedstengte og kroner 10,000 for de øvrige.
  - Mindre beløp enn 5000/måned utbetales ikke.
  - Maksbeløp pr bedrift er 30 millioner kroner/måned per juridisk person.

 • Søknadsrutiner og –behandling blir heldigitale og automatisert. Det etableres en egen portal for ordningen.

 • Det legges opp til behørig kryssjekk i søknadsbehandlingen, etterkontroll og eventuell regress/straffesanksjon.

 • Det er noen næringsvise unntak. Den skal ikke gjelde for finansnæringen, olje- og gassutvinning, private barnehager og flyselskap, utenriks sjøfart-varetransport. Disse sektorene er underlagt andre ordninger. Bedrifter uten aktivitet eller som er under konkursbehandling eller allerede er begjært konkurs, får heller ikke hjelp av ordningen

 • Ordningen vil bli løpende evaluert, og endret ved behov.

Ambisjonen er at alle selskaper som opplever betydelig covid19-relatert omsetningsbortfall skal omfattes av ordningen. Likevel vil noen kunne oppleve at de ikke treffes helt i første omgang.

Det har vært en prioritet i arbeidet med denne ordningen at den skal bli raskt etablert, og at søknads- og utbetalingshåndteringen i størst mulig grad skal skje automatisk. Det betyr at det har vært begrensede muligheter for å ivareta ulike hensyn man normalt ville vektlegge. Det kan derfor bli behov for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak.

Ordningen vil bli lansert 17. april, om alt går etter planen.