#

Søker stipendiater i tradisjonelt bygghåndverk

Norsk håndverksinstitutt

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk. Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag.

Gjennom et treårig prosjekt får stipendiatene mulighet til å fordype seg i eget håndverk, tilegne seg ny kunnskap, forbedre egne ferdigheter og utvide sitt nettverk,

I Håndverksinstituttets arbeid med å ta vare på håndverkskunnskap, er det viktig å bygge kunnskap på et høyere utøvende nivå. Stipendiatordningen er derfor ment for håndverkere som holder et høyt faglig nivå, har kompetanse tilsvarende fag/svennebrev og har lengre erfaring innenfor sitt håndverk.

Norsk håndverksinstitutt lyser ut to stipendiatstillinger i 83% innenfor tradisjonelt håndverk. Stipendiatstillingen varer i tre år fra 1. september 2021.

Stipendiatstillingene skal gi tradisjonshåndverkere mulighet til å drive praktisk fordypning, forskning og formidling innenfor eget håndverk. Håndverksinstituttet har per i dag 6 stipendiater med prosjekter innenfor ulike håndverk. Alle stipendiatene utgjør et faglig fellesskap hvor det oppfordres til samarbeid på tvers.

Vi søker håndverkere med solid faglig bakgrunn, svennebrev / fagbrev eller tilsvarende, i tillegg til flere års praksis ut over læretiden. Søkere bør være faglig nysgjerrige utøvere som ønsker å fordype seg i eget håndverk. Kandidaten må disponere eget verksted og ha en langsiktig plan for formidlingen av de resultatene som oppnås gjennom stipendiatet.

 

Stipendiatordningen baseres på:

  • Egenutvikling gjennom praksis, utforsking og refleksjon.
  • Kontakt med tradisjonsbærere
  • Material- og verktøyforståelse
  • Gjenstandsanalyse

Vi er på jakt etter håndverkere med et godt prosjekt. Det er viktig at søknaden forklarer formålet med prosjektet ditt, hvorfor prosjektet er viktig for ditt håndverk og hvorfor du er den rette til å gjennomføre prosjektet. Et godt prosjekt må ha en definert begynnelse og slutt.

Gode kontrollspørsmål å stille seg kan være: hvilke «hvite flekker» på kartet innenfor ditt håndverk skal prosjektet være med på å rette opp? Finnes det viktige tradisjonsbærere det haster å lære fra? Er det udekkede behov i markedet som skyldes at for få håndverkere behersker det som etterspørres? Hvordan tenker du at ditt prosjekt skal komme hele faget til gode? Hvilke erfaringer og kvaliteter besitter du som vil komme godt med i prosjektet?

 

Vurderingskriterier

Før vi gjør en inngående vurdering av søknadene ser vi først på erfaringen og kunnskapen til deg som håndverker. Når vi vurderer selve søknadene vil vi først og fremst se på hvem som har de beste prosjektene, dernest vil vi se på om det er noen av prosjektene som haster mer enn andre. Når prosjektene ellers vurderes som like gode, vil vi vurdere andre hensyn som f eks geografisk fordeling, fordeling mellom håndverk innenfor ulike materialer, håndverk som ikke har vært inne i ordningen tidligere. Et langsiktig perspektiv på formidling av prosjektresultatene etter endt stipendiatperiode vil vektlegges i vurderingen.

For utfyllende informasjon les her.

 

Søknad

Søknaden fylles ut digitalt og skal inneholde følgende vedlegg (i PDF):

  • Prosjektbeskrivelse på 1-2 sider
  • CV
  • Dokumentasjon på formell kompetanse
  • Inntil 5 bilder av egne arbeider
  • 2 anbefalingsbrev fra andre med stor kunnskap i eller om ditt håndverk

 For stillingene gjelder medlemskap i Statens Pensjonskasse og lønnstrinn 35, tilsvarende NOK 364 400 kr pr år i 100% stilling.

Ansatte desember 2011A.jpg
Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Norsk håndverksinstitutt er en del av Stiftelsen Lillehammer museum.