Rekordtildeling til Norsk Kulturarv!

6,5 mill til aksjonen "Ta et tak"

#

Stiftelsen Norsk Kulturarv har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner og fordelt over 25 millioner til 2 870 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI. Til neste års aksjon søkte Norsk Kulturarv om 6,5 millioner, og Stiftelsen UNI har nå besluttet å innvilge hele det omsøkte beløpet

Todelt aksjon

Den ordinære ”Ta et tak 2019/20"-aksjonen skal ha følgende fokusområde: - Støtte til skadeforebyggende tiltak på både våningshus- og driftsbygninger over hele landet, men
også andre verneverdige bygninger og anlegg vil kunne komme i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade.

Kriterier vil være som tidligere: Objektets alder, objektets egenart (stedstypisk⁄ sjeldent), grad av forfall, objektets funksjon og intensjon om bruk etter restaurering, samt geografisk differensiering. Norsk Kulturarv ønsker bredest mulig geografisk representasjon ved tildeling av midler.

Denne gangen vil aksjonen bli todelt. Det kjøres i gang en tradisjonell aksjon med samme kriterier som før. Samtidig lanserer vi «Uthus i nord».

 

Uthus i nord

Etterhvert som jordbruket har endret seg er flere og flere av bygningene på gårdene gått ut av bruk. Resultatet er et stadig økende forfall på bebyggelsen. I juli besøkte Norsk Kulturarv, sammen med Kulturminnefondet og Fortidsminneforeningen, Kåfjord kommune i Troms, i håp om å bevare flere kulturminner der. Kåfjords ordfører Svein Leiros gikk 26. juli ut i NRK, med forslag om en nasjonal offentlig finansiering for å få fjerna en del av de gamle og falleferdige fjøsene i kommunen.

Etter en uttalelse fra Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet, på NRK Radio om mulighetene til å heller redde disse kulturminnene, var ikke veien lang til at kontakten mellom kommunen og Kulturminnefondet ble opprettet. I løpet av en ukes intenst arbeid, er det nå tent håp om bevaring av flere kulturminner i Kåfjord. På kort tid ble det satt i gang et besøk til Kåfjord kommune, og alle interesserte ble invitert til et informasjonsmøte. En varm dag i slutten av juli møtte over 30 personer opp. Både Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og Troms fylkeskommune deltok med informasjon om sine tilskuddsordninger på møtet (Kulturminner for alle, Ta et tak og Redningsplanken).

I sammenheng med «Ta et tak 2019/20», lanserer vi Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs «uthusprosjekt» i Nord-Norge - «Uthus i nord». En vesentlig del av det tildelte beløpet blir øremerka til uthus i de tre nordligste fylkene. I tillegg til Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og fylkeskommunene, har Sametinget signalisert at en ønsker å være samarbeidspartner inn i «Uthus i nord».

 

Søknadsskjema blir lagt ut på Norsk Kulturarvs nettside, eller kan fås fra vår administrasjon.