Kulturminnevern i Granavollen erklæringen

#

Kulturminnefondet er blant organisasjonene som styrkes i den nye regjeringsplattformen. Den bygde kulturarven løftes også frem som en ressurs i et gjenbruksperspektiv. Kulturminnevernet skal dessuten styrkes i kommuner og fylker. 

I Granavollen-erklæringen som ble lagt frem torsdag kveld, løftes Kulturminnefondet fram i kapittelet som omhandler kulturminner:

Regjeringen vil videreutvikle ordninger som motiverer til å bevare både materiell og immateriell kulturarv, og ivareta nye funn slik at også fremtidige generasjoner får glede av viktige kulturminner. Regjeringen vil styrke kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer.

-Dette vil gjøre Kulturminnefondet i stand til å hjelpe enda flere private eiere som vil pusse opp viktige kulturminner over hele landet, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Regjeringer ser dessuten kulturarven som en ressurs i et gjenbruksperspektiv. Ikke minst gjelder dette ny bruk av gamle bygninger. Det vil bidra til å redusere klimagassutslippene og redusere produksjonen av avfall. Slik sett er bygningsvern også et bidrag i omstillingen til en sirkulær økonomi og et moderne og bærekraftig lavutslippsamfunn. Regjeringen mener kulturminner og kulturmiljøer spiller også en sentral rolle i bærekraftig byutvikling. 

Sirkulær økonomi, gjenbruk og farlig avfall var temaet for Bygg og Bevartreffet 2018. - Det er viktig at vi i kulturminnevernet viser gode eksempler på gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygningsmasse. Derfor har også Bygg og Bevar arbeidet mye med verktøy som kan hjelpe huseiere med å foreta grønne materialvalg og en fornuftig energieffektivisering av eldre bygninger, sier daglig leder Christel Grøndahl i Bygg og Bevar.

Regjeringens arbeid innenfor kulturminnevern skal fokusere på følgende felter:

  • Legge frem en ny kulturminnemelding.
  • Styrke kulturminnevernet i fylkeskommuner og kommuner gjennom utvidet ansvar, kompetanse og insentiver, men samtidig ivareta det nasjonale ansvaret.
  • Synliggjøre kulturminner og kulturhistoriske verdier som en ressurs i samfunnsutviklingen og som del av den samlede miljøforvaltningen, særlig innenfor by- og tettstedsutviklingen.
  • Styrke norsk fartøyvern og tilpasse regelverket.