Mål i Kulturmiljøpolitikken

Ny stortingsmelding

#

Kulturmiljøfeltet er en viktig del av klima- og miljøpolitikken! Sammen med 3 nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken er dette hovedbudskapet i den nye stortingsmeldingen som regjeringen la frem på fredag

Fredag kom den nye stortingsmeldingen, Meld.St.16 Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Med den har regjeringen allerede i tittelen lansert et nytt begrep, kulturmiljø. Det skal brukes som en samlebetegnelse som dekker begrepene kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Med dette grepet løftes blikket og feltet sees tett sammenvevd med andre viktige politikkområder. Ikke minst klima- og miljøsaken. 

 

Ny bruk i eksisterende bygninger

Regjeringen ønsker å være en pådriver for bruk, ombruk, gjenbruk og transformasjon av historiske bygninger og bygningsmiljøer. Dette skal oppnås ved hjelp av det som betegnes som koordinert virkemiddelbruk. En stor utfordring som nevnes er blant annet behovet for å tilpasse dagens regelverk når det gjelder krav til gjenbruk og transformasjon.

Det offentlige skal også ha en viktig rolle i å fremme utviklingen ved eksemplets makt - Det er viktig at det offentlige er en aktiv pådriver og går foran med et godt eksempel når det gjelder bruk, ombruk og gjenbruk av den historiske bebyggelsen, heter det i meldingen. Videre poengteres at dersom fortsatt bruk av en bygning i offentlig eie ikke lenger er mulig, bør muligheter for annen bruk utredes.

Også byggenæringen ved Byggenæringens Landsforening (BNL), er opptatt av at miljø og bygningsvern/kultur henger tett sammen.

- Framtidens sirkulære økonomi, som BNL har analysert for byggenæringen, peker på økt levetid av bygg og anlegg som helt sentralt for å lykkes. Godt bygningsvern og kvalitets- og miljømessig rehabilitering av bygg og områder er helt sentralt uttaler Jørgen Leegaard samfunnspolitisk direktør i BNL

Leegaard peker videre på programmene Bygg og Bevar (i samarbeid med Klima- og miljødepartementet), Byggemiljø og Lavenergiprogrammet (samarbeid med blant annet Kommunal- og regionaldepartementet) som eksempler på slike satsninger. 

 

Nye mål

Kulturmiljøet bevares av mange og formålet med bevaring har flere dimensjoner. Meldingen redegjør for viktigheten av innsatsen som gjøres fra eiere og organisasjoner som kulturminnefondet, bygningsvernsentre, frivilligheten m.m. I tillegg tar meldingen for seg viktigheten av kulturmiljøets betydning for å skape sosial tilhørighet og identitet. Det kan være gjennom opplevelser, engasjement, fysisk arbeid m.m. 

Regjeringen foreslår tre nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken. Målene reflekterer hva som ønskes oppnådd og hvordan feltet kan bidra til å fremme en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling.

 

1. Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø

Regjeringen vil oppmuntre til økt deltakelse og medvirkning i forvaltningen av kulturmiljø. Dessuten bedre rammevilkår for eiere og forvaltere av kulturmiljø. Det innebærer blant annet å styrke Kulturminnefondet, støtte regionale rådgivningstjenester  samt vurdere en videreføring av Bygg og Bevar. 

 

2. Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging

Regjeringen vil realisere kulturmiljøets potensial for å bidra til bærekraftig utvikling og koordinere og tydeliggjøre den statlige innsatsen for å inkludere kulturmiljø i den helhetlige samfunnsplanleggingen. 

 

3. Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelser og bruke

Regjeringen vil utarbeide bevaringsstrategier for prioriterte temaer (fremfor bevaringsprogrammer), samordne de økonomiske virkemidlene, styrke det tverrfaglige samarbeidet og utarbeide en ny kulturmiljølov.

 

Her kan du lese mer om meldingen Meld. St 16 Nye mål i Kulturmiljøpolitikken

meld st 16.jpg (1)

Her finner du stortingsmeldingen:

Meld. St 16 Nye mål i kulturmiljøpolitikken