Gratulerer fagskolestudenter!

Nytt kull er uteksaminert

#

I høst kunne 17 studenter feire fullført utdanning ved bygningsvernlinjen på fagskolen innlandet. Nå står de klare til å ta vare på landets gamle hus. Årets kull er det sjette i rekken som har fullført en etterspurt og eksklusiv utdanning

Det er besynderlig at håndverkere med sterk interesse for fortiden har en så lysende fremtid! Vi har en stor bygningsarv med økende behov for vedlikehold og istandsetting med basis i reell kunnskap. Stadig flere huseier er dessuten bevisste på at arbeidet bør overlates til håndverkere som kan vise til formell kompetanse innenfor bygningsvern. 

Det er stort søkelys på sirkulær økonomi. Det er ikke alltid så lett å si hva dette kommer til å innebære i praksis – men en ting er sikkert, det blir mindre riving, mer ombruk og mer ny bruk i eksisterende bygninger. Få håndverkere er bedre rustet enn fagskolestudentene til å møte utfordringene på husenes premisser.

Bygningsvernlinjen ved fagskolen Innlandet er først og fremst rettet mot håndverkere som har svennebrev i fagretningen bygg og anlegg. Spesielt egnet er studiet for tømrere, murere, snekkere, malere, blikkenslagere og møbelsnekkere. Storparten av studentene har bakgrunn som tømrere, men flere malere, murere og snekkere har også fullført utdanningen. En og annen akademiker har også tidvis sneket seg med.

fagskolestudenter oppmaaling foto fagskolen innlandet.jpg

Oppmåling og dokumentasjon står på timeplanen. Arenaen er Røros og engasjementet stort! Det jobbes selvsagt i målestokk 1:20 eller 1:25 for å sikre detaljer. Foto: Fagskolen Innlandet

Mange av studentene har lang erfaring fra arbeidslivet, enkelte har også arbeidet med restaurering i flere år. For dem er også studiet relevant. Fagskolen gir ikke bare ny kompetanse, den gir også formell kompetanse. Håndverkerne kan derfor få konkurransefordeler ved arbeid på fredete og verneverdige bygninger

 

Praktisk bygningsvern på timeplanen

I løpet av året på fagskolen er studentene på samlinger i ulike deler av landet. Læringsarenaene er ofte inspirerende omgivelser i seg selv, som Valdresmusea, Rørosmuseet, Eidsborg m.m. Lokal krefter med kunnskap på respektive fagfelt brukes i undervisningen. Ved siden av lærerne Bodil Nørdsti og Håvar G. Aabol har Olaf Piekarski, Trond Arild Pedersen, Dag Rorgemoen og Berit Bakosgjelten bidratt i år.

Studiet er lagt opp slik at det er fullt mulig å arbeide fullt ved siden av. Vanligvis har det vært opptil 11 helgesamlinger i løpet av året og flere nettmøter, men år ble det annerledes for å unngå smittespredning. Etter samlingene på Eidsborg, Valdres og Røros ble det slutt på alle fysiske møter. Mer læringsmateriell ble lagt ut som filmer etc, og studentene jobbet digitalt i grupper. Ettersom studentene i denne avsluttende fasen var mest aktive i jobben med sine selvvalgte prosjekt, så var mulighetene hjemmearbeid gode.  

Studenter i skogen foto Fagskolen Innlandet.jpg

Det begynner i skogen - derfor må studentene også dit! Her hugges, kvistes og barkes det. Foto: Fagskolen Innlandet

En lærer på skolebenken

En av studentene på årets kull er tømrer Jens Martin Holme, som absolutt ikke er fremmed for undervisningssituasjonen. Han arbeider til daglig som lærer i bygg og anleggsteknikk ved Lillehammer videregående skole. De siste årene har Jens Martin fått en stadig større interesse for kunnskapen hos tidligere tiders håndverkere og en nysgjerrighet på hvordan de utførte så flott og varig arbeid. Interessen for studiet handlet ikke bare om å lære mer og utvikle seg selv, et poeng har også vært å kunne overføre viktig kunnskap til nye håndverkere. Etter å ha snakket med noen tidligere studenter, som alle hadde positive erfaringer søkte Jens Martin på studiet. Fagskolen oppfylte absolutt hans forventninger.

Jens Martin Holme.jpg

Jens Martin Holme til venstre, med en medstudent på Røros hvor de arbeidet i snekkerverkstedet på Rørosmuseets bygningsvernsenter. Foto: Fagskolen Innlandet.

Studiet har i aller høyeste grad innfridd mine forventninger. Jeg har lært utrolig mye av både dyktige lærere og medstudenter. Vi har arbeidet mye i grupper, både under praktiske og teoretiske oppgaver. Delingskulturen, faglige diskusjoner og at vi alle har forskjellig bakgrunn/erfaring har gjort dette spesielt spennende. Jeg har gledet meg til neste samling hver gang og sorgen var derfor ekstra stor da Covid-19 satte en stopper for de fysiske samlingene fra midten av mars.

Jens Martin Holme

Emnene er lagt opp for å stimulere studentenes nysgjerrighet og for å øke interessen for selv å gå i dybden på ulike temaer. Tradisjonelle konstruksjoner, materialbruk og ulike teknikker er et tema som ikke kan uttømmes i løpet av en kort fagskoleutdanning. Derfor er det lagt stor vekt på å kunne lese en bygning for å forstå materialbruk og ha respekt for hva bygningen trenger. Bygningsvernfilosofi skal gå som er rød tråd gjennom undervisningsopplegget. 

Studiet har gitt meg en dypere innsikt i mitt fag, samtidig som jeg nå stiller meg selv noen andre spørsmål enn hva jeg gjorde før, jeg er også bedre rustet til å se sammenhenger og årsaker der det er aktuelt. Man er jo innom flere fag som en produksjons- håndverker kanskje ofte ikke ser sammenhengen mellom og ikke er i stand til å gjøre de riktige valgene. Dette kan f.eks. dreie seg om hvilken mørtel som er brukt i et murverk eller hvilken maling huset er malt med. Om man ikke har fått «riktig» opplæring på den ene eller andre måten er jeg redd den vanlige håndverkeren i noen tilfeller uvitende er i stand til å gjøre mere skade enn nytte. Jeg mener selv at studiet har utviklet meg til en bedre håndverker, både når det gjelder praktiske ferdigheter og teoretisk kompetanse.

Jens Martin Holme

Noe for deg?

Studiet er lagt opp slik at det lett kombineres med full jobb. I løpet av året avholdes 10 - 11 helgesamlinger, forøvrig er undervisningen lagt opp digitalt. Studieåret avsluttes med en selvvalgt oppgave. Det kan være alt fra oppgaver om verktøy – høvel, grindsag, til bygninger og konstruksjoner – bindingsverk, låvebruer, etterkrigsnaust, restaurering av vinduer og dører.  

Med bakgrunn fra studiet er man godt rustet til å ta på seg arbeid på eldre bygninger. Tilnærmingsmetoden gjør at man har et godt utgangspunkt for å lære mer i møtet med gamle hus. En ting alle studenter trekker frem er det gode miljøet blant studentene. Det gjør også at man bygger seg opp et godt nettverk.  

Årets søknadsfrist er utgått. Men synes du fagskolestudiet høres fristende ut – søk innen 15 april 2021