Bygg og Bevartreffet 2019

Bygningsvern - tør vi satse på et større marked?

#

Årets Bygg og Bevar-treff arrangeres på Litteraturhuset i Oslo fredag 13 desember. I år vil vi sette fokus på restaureringsmarkedet. Seminaret avsluttes med utdeling av Bygg og Bevar-prisen før vi runder av kvelden med en fest.  

Dette er fakta!

  • Minst 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050.
  • Markedet for renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse (ROT) er på om lag 150 mrd. kr
  • Dette er omtrent like stort som nybyggmarkedet for boliger og næringsbygg til sammen.
  • Det finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles i henhold til antikvariske krav.

Hvorfor er det relativt sett få bedrifter i et marked som har potensialet for å være svært stort? Bygg og Bevar-treffet 2019 skal undersøke det snodige markedet rundt "gamle hus" nærmere.

 

Kompetanse og rammebetingelser

Kulturminnevernet er avhengige av gode bedrifter og håndverkere. Gamle hus krever egnede løsninger. Risikoen for tekniske og kulturhistoriske skader på bygningene øker jo mindre erfaring og kunnskap håndverkerne har. Sett i lys av fremtidens utfordringer, med økt fokus på transformasjon og energieffektivisering, vet vi at behovene for flinke håndverkere vil øke. Vi er avhengig av rett kompetanse og vi trenger flere dyktige folk!

Ulike tilskuddsordninger og rammebetingelser skal på ulike måter stimulere til kompetanseutvikling hos bedriftene. Det skal lønne seg å bli god på bygningsvern! Vi skal se nærmere på noen av disse ordningene, fra både kulturminneforvaltningen og fra frivillige organisasjoner. I hvilken grad kan disse ordningene bidra til å øke etterspørselen etter kompetanse og få flere bedrifter til å jobbe med bygningsvern?

 

Marked og organisering

Det er gjennomført flere store restaureringsprosjekt i Norge de siste årene. Store prosjekter krever ikke bare dyktige fagfolk, det kreves også mange av dem! Hvilke utfordringer har byggherren ved gjennomføringen av slike prosjekter og hvordan kan bedriftene i bygningsvernet rigge seg for å kunne ta på seg store oppdrag? Hvordan sikrer vi at de beste bedriftene får oppdragene?

 

Eksklusivt og ekskluderende?

Utfordringene er ikke bare forbeholdt de store prosjektene, men gjelder også i høy grad i privatmarkedet. Er det manglende kunnskap som gjør at relativt få huseiere søker rett kompetanse?  Oppleves bygningsvernet eksklusivt og ekskluderende?

Vi får innledere fra offentlig sektor, privat og frivillige organisasjoner, representanter fra store og små bedrifter. Og hvordan ser det hele ut fra huseierens perspektiv?

 

Program 

Fra 9:00 Kaffe og bolle

10:00 - 10:15 Velkommen!
Christel E. Wigen Grøndahl, Daglig leder i Bygg og Bevar

10:15 - 10:30 Jens Bakke, leder av Fortidsminneforeningen Østfold, ildsjel i Idd og Enningdalen Historielag (og mye mer ...) vil ta oss gjennom dagen

KOMPETANSE OG RAMMEBETINGELSER

10:30 - 11:00 Linda Veiby, Riksantikvaren
”Hvordan er kravene knyttet til offentlige tilskuddsordninger med på å skape et marked?”

11:00 - 11:15 Jens Martin Holme, lærer byggfag, Lillehammer vgs.
”Det starter i videregående skole – bygningsvern er vel ikke bare for hipstere med BA i etnologi?”

11:15 - 11:30 Mathilde Sprovin, Fortidsminneforeningen, Kulturminner for alle
”Ringvirkninger av årringer - kompetanseoverføring i tradisjonshåndverk”

11:30 - 11:45 Morten Arnesen, Fagskolen Innlandet
”Utdanner vi riktig kompetanse til riktig marked?”

11:45 - 12:00 Diskusjon - ordstyrer Olle Christer Stenby

12:00 - 13:00 Lunsj - Rundstykker og kaffe

MARKED OG ORGANISERING

13:00 - 13:20 Anders Fylling, Statsbygg
”Hvordan kan man tilrettelegge for at kompetansen verdsettes i bestilling og i tilbud”

13:30 - 14:00 Magnus Borgos, Byantikvar Røros
“Forvaltning av verdensarvstedet Røros bergstad og
Cirkumferensen – behov for ulike typer håndverkere”

14.00 - 14.30 Ole Tian Jarlvang, Byggservice Innlandet
”Bygningsvern som forretningskonsept. I hvilken grad kan fagentusiasme og business kombineres?”

14:30 - 14:40 Diskusjon

14:40 - 14:50 Pause - Kaffe

EKSKLUSIVT OG EKSKLUDERENDE?

14:50 -15:10 Huseier - Bianca Wessel, Villa Wessel
”Ikke hyllevare - Litt om reisen og erfaringer man gjør seg når man går i gang med å ta vare på et gammelt hus.”

15:10 - 15:30. Ole Jakob Holt, Bygningsvernrådgiver og Bygningsvernsenteret i Akershus
“Bygningsvern handler om mennesker - Samspillet mellom kundebehandling og bevaring?”

15:30 - 15:40 Dan Hansen, Svenska Linoljeföreningen/ Wibo Färg AB:
“Gammeldags Linoljemaling – ett framtidsalternativ?”

15:40 - 15:50 Diskusjon

15:50 - 16:15 Pause - Presentasjon av de som er
foreslått til årets pris.

BYGG OG BEVAR-PRISEN 2019

16:15 -17:00 Utdeling av Bygg og Bevar-prisen 2019
Vinneren kåres ved juryleder Sjur Mehlum
Hilsen fra Statsråd i KLD Ola Elvestuen

17.00 Vi fortsetter i etasjen over på Amalie Skram
18:00 Middagen serveres (NB - for de påmeldte!)

Meld deg på Bygg og Bevartreffet 

 

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Tidspunkt: 13 desember